กำหนดการการรายงานตัวโครงการ WiL บริษัท Sony และบริษัท Goodyear ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

กำหนดการการรายงานตัวโครงการ WiL
บริษัท Sony และบริษัท Goodyear
ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันที่ จังหวัด (ศูนย์สอบ) เวลา สถานที่
วันที่ 16  มีนาคม พ.ศ. 2561

 

ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี 09.00 – 11.00 น. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ศูนย์สอบจังหวัดน่าน 09.00 – 11.00 น. โรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ (วิทยาเขตปางค่า) ห้องสมุด อาคารสิรินธร ชั้น 1
ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง 15.00 – 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (สพม.35)
วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2561

 

ศูนย์สอบจังหวัดตาก  10.00 – 12.00 น.  โรงเรียนตากพิทยาคม
ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ  8.30 – 10.30 น.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  54  ห้องประชุมแสงสุรีย์
ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี  13.00 – 15.00 น.  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย   ห้องโสตทัศนศึกษา
 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  15.00 – 17.00 น.  โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
 วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา  09.30 – 12.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตึก 35
 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก  13.00 – 14.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (สพม.39)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว

 1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ้ามี)
 3. สำเนาหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา/หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่แสดงผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียน (จำนวน 2  ชุด)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ดังนี้
  1.  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณี ไม่มีของบิดามารดา)
 1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 2. หากไม่มีผู้ปกครองมาด้วยในวันรายงานตัว ให้เตรียมใบมอบอำนาจจากผู้ปกครอง ,สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจจัดการแทนผู้ปกครองมาด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.smart2015.co.th หรือ Facebook : SMART 2015 Services