ใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการ WiL ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา

เลขที่สมัคร : ….

ชื่อ-สกุล

Paris

Name
ชื่อเล่น
เบอร์โทร
Line_ID / Facebook
/
วันเกิด
อายุ (ณ 01/06/)
หมายเลขบัตรประชาชน
น้ำหนัก/ส่วนสูง
/
เรียน รด
โรคประจำตัว
ที่อยู่นักศึกษา
สัญชาติ
ศาสนา
ชื่อโรงเรียน / จังหวัด
/
แผนการเรียน / เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน
/
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
เบอร์โทร
อาชีพผู้ปกครอง
รายได้รวมผู้ปกครอง
ต่อเดือน
จำนวนบุตรในอุปการะ

สำหรับการคัดเลือก                                                               สำหรับการสอบสัมภาษณ์

Notes:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 – 

ลงชื่อ ………………………………………………………

บริษัท _________________________________

 – 

–  

                    สำหรับผู้สมัคร ………………………………………………………..ลงชื่อ  สำหรับเจ้าหน้าที่ ………………………………………………………..ลงชื่อ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบปฏิบัติ

รวมคะแนนสอบ

ทดสอบความแม่นยำ

กลับไปยังหน้าหลัก