นักศึกษาโครงการ WiL ทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

นักศึกษาโครงการ WiL  ทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทสมาร์ท 2015 เซอร์วิสเซสจำกัด ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 1 day trip ให้กับนักศึกษาโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน จำนวน 170 คน จากโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน-Sony Technology (รุ่นที่ 2) และ WiL โรงเรียนในโรงงาน-Goodyear (รุ่นที่ 2) โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาและยังถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา โดยสถานที่ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ได้แก่

  1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่รู้จักกันในนามว่า "วัดพระแก้ว" เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม
  2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือ NSM) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บริเวณที่ตั้งนี้ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์) อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ทั้งนี้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้