นักศึกษา WiL-Sony เข้าเรียนปรับพื้น ที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (20-29 เมษายน 2561)

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

นักศึกษาโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาช่าง ที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 - 29 เมษายน 2561 โดยรายวิชาที่จัดสอนในช่วงวันดังกล่าวมีดังนี้

  1. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. งานเชื่อมและโลหะแผ่น
  3. เขียนแบบเทคนิค
  4. งานวัดละเอียด

นักศึกษาทั้งหมด 169 คนเข้าเรียนโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม A B C D ในการเรียนแต่ละรอบ ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่อาจารย์ผู้ควบคุมการสอนจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีและวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีโดยความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการเสน่ห์ ศรีวิลัย ผู้อำนวนการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และ ท่านผู้อำนวยการเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้