ประกาศผลการสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ RDII QS (MIKAWA MACHINERY (Thailand) CO.,LTD.) รอบ 2

โครงการ RDII QS

ประกาศผลการสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ RDII QS (รอบ 2)

บริษัท MIKAWA MACHINERY (Thailand) CO.,LTD.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ RDI (Research Development and Industrialization Process) และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น
ในการนี้คณะกรรมการผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ ได้ประมวลผลการสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ RDI บริษัทมิกาว่า แมชินเนอรี่ จํากัด จำนวน 1 ท่านดังนี้

1. นายสุรารักษ์ โนริรัตน์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

สำหรับรายละเอียดวันเริ่มโครงการและกำหนดการเซ็นสัญญาจะทำการแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.smart2015.co.th หรือ Facebook : SMART 2015 Services

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก