ประกาศผลการสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ RDII QS (MIKAWA MACHINERY (Thailand) CO.,LTD.)

โครงการ RDII QS

ประกาศผลการสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ RDII QS

บริษัท MIKAWA MACHINERY (Thailand) CO.,LTD.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส และ บริษัท ไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ RDI (Research Development and Industrialization Process) และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น

ในการนี้คณะกรรมการผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ ได้ประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ RDI บริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. Mr. Peerapon Wongsa         Product Design Engineering
  2. Miss Suphattra Boontor      Mechatronic Engineering

สำหรับรายละเอียดวันเริ่มโครงการและวันนัดเซนต์สัญญาจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในลำดับถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.smart2015.co.th หรือ Facebook : SMART 2015 Services