ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในโครงการ WiL ปริญญาตรี บริษัท Knight Frank Thailand

1.  ให้นักศึกษา ทั้ง 64 คน กรอกข้อมูลใน Application ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อน 12.00 น. (หากส่งมาภายหลังวันที่กำหนดนี้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสัมภาษณ์)

  • ขอให้นักศึกษาแนบรูปถ่าย ใบแสดงผลการศึกษา มาในใบสมัครด้วย
  • การใส่วันที่ในใบสมัคร จะต้องคลิกตรงคำว่า “เลือก” แล้วจะมีปฏิทินแสดงขึ้นมา ให้เลือกวันที่จากปฏิทินนี้เท่านั้น (ห้ามพิมพ์วันที่ลงไปเอง)
  • อายุของผู้สมัครจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ เมื่อใส่วันที่ในช่วงวันเกิดเรียบร้อยแล้ว

Link กรอกใบสมัคร http://27.254.10.21/applicationform-internship/applicant_add.php

2. บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติขั้นที่สอง จากใบสมัครที่นักศึกษาส่งเข้ามา และจะทำการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ให้ทราบไม่เกินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

3. บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดกลุ่มลำดับการสัมภาษณ์ (ตามคุณสมบัติของนักศึกษา) ยกเว้นนักศึกษาที่ต้องเดินทางจากที่ไกลๆ อนุญาติให้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 10 ก.พ. 2562 โดยวันสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตาม link  -> ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1