ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ RDI ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการ RDII QS

                        

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ RDI (โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. กิตติศักดิ์ โถตันคำ
2. จุฑามาศ มานะโส
3. ณัฐพล ศิริภักดิ์
4. ดวงกมล ศรีมงคล
5. ธงไชย ยาทองไชย
6. ธนนนท์ ธนาไสย์
7. บุญทิวา คำมุงคุณ
8. ปภัสร เหง้าโอสา
9. ปิยะณัฐ ทาบิดา
10. พลวัฒน์ ศรีโยหะ
11. พิมผกา บุโพธิ์
12. มณีรัตน์ ไมย์โพธิ์
13. รัฐพล ประเสระกัง
14. วรพรรณ ธัญญเจริญ
15. วรวุฒิ ภูบุญลาภ
16. วิษณุกร ศิลา
17. สมพนธ์ เสริมใหม่
18. สุชาติ หอมบุญ
19. สุทิวัส ดวงจำ
20. เสาวนีย์ จันทร์สว่าง
21. อนุพงษ์ ปัญญาบุตร

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการสัมภาษณ์ตาม link ทางด้านล่าง

กรอบข้อมูลเพื่อยืนยันการสัมภาษณ์

นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดวัน-เวลา และสถานที่สำหรับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่
https://www.smart2015.co.th หรือ

Facebook : SMART 2015 Services