แก้ไข ลำดับ เลขที่สมัคร วันที่สมัคร ชื่อ นามสกุล Name Surname เพศ คำนำหน้าชื่อ อายุ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อเล่น สัญชาติ ศาสนา วันเกิด อีเมล์ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โทรศัพท์ Line_ID Facebook บัตรประชาชน น้ำหนัก ส่วนสูง รด เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน แผนการเรียน_สาขา โรคประจำตัว ชื่อผู้ปกครอง คำนำหน้าชื่อผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ผู้ปกครอง อาชีพผู้ปกครอง รายได้รวมของผู้ปกครอง จำนวนพี่น้อง ทราบข่าวWIL ช่องทางสื่อสาร เหตุผลที่เข้าโครงการ ผู้ปกครองประสงค์ให้ท่านทําอย่างไร
แก้ไข 1 H00001 2020-12-17 08:52:56 สุทิวัส ยารังษี Suthiwat Yarangsri ชาย นาย 18 ปี 11 เดือน 25 วัน วังเหนือวิทยา ลำปาง มอส ไทย พุทธ 2002-05-05 mossixrose12728@gmail.com บ้านห้วยลอย ม.8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 0655412427 mos5214055 M’Mos Mos 1529000002161 75 170 ไม่เรียน 2.80 คณิตอังกฤษ ไม่มี เอก ยารังษี นาย บิดา-มารดา 0636525012 เกษตรกร 3000 2 เว็บไซต์ ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 2 H00002 2020-12-17 13:42:16 ยศพนธ์ สุทธิ Yodsapon Sutthi ชาย นาย 19 ปี 1 เดือน 20 วัน ยางโกลนวิทยา พิษณุโลก ต่อ ไทย พุทธ 2002-03-10 foythong12345678@gmail.com บ้านเนินตูม 15หมู่12 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 0655821969 0655821969 ยศพนธ์ ฯ. 1659700010085 56 176 เรียน 3.10 วิทย์-คณิต ไม่มี ฝอยทอง สุทธิ นาง บิดา-มารดา 0932094015 เกษตรกร 5000 2 ครูแนะแนว ครูแนะแนว เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 3 H00003 2020-12-17 13:58:12 สิทธิโชติ บุญเชิดชู Sithichoet Boonchadchoo ชาย นาย 18 ปี 11 เดือน 5 วัน ยางโกลนวิทยา พิษณุโลก น้อง ไทย พุทธ 2002-05-25 sidtisokbusu@gmail.com บ้านกกมะโมง 29หมู่3 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 0656039943 ไม่มี Sittichot Booncherdchoo 1659700008293 48 162 เรียน 2.73 วิทย์-คณิต ไม่มี ธนัชพร บุญเชิดชู นาง บิดา-มารดา 0853892909 เกษตรกร 5000 2 ครูแนะแนว ครูแนะแนว เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 4 H00010 2020-12-17 16:14:12 พรภวิษย์ สีบุดดา Pornpawit Seebutda ชาย นาย 18 ปี 3 เดือน 15 วัน โรงเรียนยางโกลนวิทยา พิษณุโลก ไมค์ ไทย พุทธ 2003-01-15 mike13151513@gmail.com 64 หมู่ 9 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 0932621385 mikekub15 Mike Kkub 1659902162412 55 170 เรียน 2.82 ศิลป์ ไม่มี พิทยา สีบุดดา นาย บิดา-มารดา 0836306850 รับจ้างทั่วไป 8000 1คน ผู้ปกครอง อีเมล์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 5 H00014 2020-12-17 16:12:23 นนธการณ์ นนทะโคตร Nonthakarn Nontacotr ชาย นาย 18 ปี 9 เดือน 1 วัน ยางโกลนวิทยา พิษณุโลก บอส ไทย พุทธ 2002-07-29 theboss1123ppp@gmail.com บ้านเลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 0639521630 นนธการณ์ ฯ. 1659700009460 95 171 ไม่เรียน 2.70 ศิลป์ภาษา หมื่น นนทะโคตร นาง ปู่ย่า-ตายาย 0610865676 ว่างงาน 600 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 6 H00020 2020-12-17 16:20:41 พรภวิษย์ สีบุดดา Pornpawit Seebutda ชาย นาย 18 ปี 3 เดือน 15 วัน โรงเรียนยางโกลนวิทยา พิษณุโลก ไมค์ ไทย ไทย 2003-01-15 mike13151513@gmail.com 64 หมู่ 9 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 0932621385 Mikekub15 Mike Kkub 1659902162421 55 170 เรียน 2.82 ศิลป์ ไม่มี พิยทา สีบุดดา นาย บิดา-มารดา 0836306850 เกษตรกร 5000 1คน ครูแนะแนว อีเมล์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 7 H00022 2020-12-18 19:02:24 กิตติกร กัลยา Kittikron Kanlaya ชาย นาย 17 ปี 8 เดือน 9 วัน พรหมพิรามวิทยา กรุงเทพมหานคร เนส ไทย พุทธ 2003-09-22 kittikronnet@gmail.com 77/1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 0637744582 ไม่มี Kittikron Kanlaya 1720900286875 58 178 เรียน 2.13 วิทย์ คณิต ไม่มี กรรณิการ์ ปิ่นทอง นางสาว บิดา-มารดา 0989539847 พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ 9600 2 ครูแนะแนว ครูแนะแนว เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 8 H00037 2020-12-21 12:06:56 จีรวัฒน์ เอกศิริ Jeerawat Eksiri ชาย นาย 18 ปี 8 เดือน 28 วัน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ ต้น ไทย พุทธ 2002-09-03 ไม่มี บ้านเลขที่7/5 หมู่1 บ้านอิปาด ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0990684353 tonzalnw_003 ต้น’น ซอ’รี่ 1339900737941 63 174 ไม่เรียน 2.14 วิทย์-คณิต หอบ นันทนา เอกศิริ นาง บิดา-มารดา 0844758651 เกษตรกร 5,000 1 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 9 H00038 2020-12-21 13:16:01 เจริญชัย จันทรัตน์ Jaroenchai Jantharat ชาย นาย 18 ปี 5 เดือน 16 วัน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร เอิร์ท ไทย พุธท 2002-12-16 ไม่มี 5/10หมู่2บ้านทุ่งมั่ง ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0942797389 ไม่มี Jaroenchai Jantharat 1339800002991 55 175 ไม่เรียน 2.39 วิทย์-คณิต ไม่มี ประกรแก้ว ศรีขาว นาง บิดา-มารดา 0942797389 เกษตรกร 5000 2คน รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 10 H00040 2020-12-21 12:10:48 พิยดา เหล่าจันตา Phiyada Lawjunta หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 16 วัน โรงเรียนเวีงตาลพิทยาคม ลำปาง หลิว ไทย พุทธ 2002-10-16 plawjunta52190@gmail.com 142 ม.4 น.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 0830652350 0830652350 Phiyada Lawjunta Liw 1529902145462 40 150 ไม่เรียน 3.50 วิทย์-คณิต ไม่มี สุทธิดา ธรรมยศ นางสาว บิดา-มารดา 0829085035 พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ 9000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 11 H00041 2020-12-21 12:12:14 นิรชา ศิริโท Niracha Sirithoe หญิง นางสาว 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี ผึ้ง ชาติ พุทธ 2002-07-21 pung0851@gmail.com บ้านโนน 24/2 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 095-6264823 0619603165 Niracha Sirithoe 1348900035008 71 162 ไม่เรียน 3.10 วิทย์-คณิต ไม่มี นางหนูลักษณ์ เพ็ชรไชย นาง บิดา-มารดา 0929987687 เกษตรกร 15000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร
แก้ไข 12 H00043 2020-12-21 12:26:25 ชนินทร์ ศรีสอาด Chanin Srisaard ชาย นาย 18 ปี 9 เดือน 5 วัน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก ท็อป ไทย ไทย 2002-08-27 Chaningz4015@gmail.com บ้านเลขที่ 69 หมู่ 8 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 0618475150 gutopgz4015 Chanin Srisa-ard 1659902144015 60 170 ไม่เรียน 3.63 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่มี จันทนา ศรีสอาด นางสาว ลุงป้า-น้าอา 0620357843 รับจ้างทั่วไป 3000 – 4000 บาท 3 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 13 H00062 2020-12-21 16:18:30 อานนท์ คำฟู anon comfu ชาย นาย 23 ปี 9 เดือน 7 วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละสหวิทยาการ เชียงใหม่ บาส ไทย ไทย 1997-08-25 anonbus11@gmil.com 18 เจริญเมืองซอย5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0906742137 ไม่มี ไม่มี 1509970052750 90 165 ไม่เรียน 3.01 เตรียมวิศวะฯ เครื่องกล ซึ่มเคร้า ฟองจันทร์ คำฟู นาง บิดา-มารดา 0834705799 พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ 14000 2 เพื่อน โทรศัพท์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 14 H00064 2020-12-21 16:23:42 ธิดารัตน์ ไชยสุทัศน์ Thidarat chaisuthat หญิง นางสาว 18 ปี 8 เดือน 3 วัน โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเท สกลนคร อั๋น ไทย พุทธ 2002-09-28 Wun0800956266@gmail.com 74 ม.5 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 080-2325218 aunz_2545 Thidarat Chaisuthat 1470700056984 50 156 ไม่เรียน 3.47 เตรียมวิศวกรรมโยธา ไม่มี สำราญ ไชยสุทัศน์ นาย บิดา-มารดา 093-0684238 เกษตรกร 5,000 4 ประกาศจากโรงเรียน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 15 H00071 2020-12-21 18:25:22 ศิริรัตน์ เปอดี Sirirat Poedi ชาย นางสาว 18 ปี 1 เดือน 9 วัน บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก รัตน์ ไทย พุทธ 2003-04-22 siriratpadee2546@gmail.com บ้านเลขที่216 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0983568502 sirirut_2003 ศิริรัตน์ เปอดี 1119902111065 50 157 ไม่เรียน 2.16 ศิลป์-ทั่วไป ไม่มี ดำ มุนนี นางสาว บิดา-มารดา 0930174837 เกษตรกร 5000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 16 H00074 2020-12-21 18:48:44 พงศธรณ์ สุพรม Pongsathorn Suprom ชาย นาย 19 ปี 4 เดือน 11 วัน นาบัววิทยา พิษณุโลก โด่ง ไทย พุทธ 2002-01-21 pongsaton2021@gmail.com บ้านเลขที่50 หมู่ที่5 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 0613318193 0621277889 Pongsathorn Suprom 1659700005898 62 177 ไม่เรียน 3.08 วิท/คณิต ไม่มี รินรดา สุพรม นาง บิดา-มารดา 0988129726 รับจ้างทั่วไป 9000 3 คน เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 17 H00075 2020-12-21 18:49:04 ณัฐภัทร สารถ้อย Nattapat Santhoy ชาย นาย 18 ปี 2 เดือน 8 วัน วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน ภีม ไทย พุทธ 2003-03-24 peemsun001@gmail.com 70 ม. 7 บ้านน้ำปั้วใหม่ ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 0636715819 zeesky00 P Nattapat Santhoy 1559900432308 54 168 ไม่เรียน 3.61 ไฟฟ้ากำลัง ไม่มี เทียนชัย สารถ้อย นาย บิดา-มารดา 0892664378 เกษตรกร 3000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 18 H00076 2020-12-21 19:09:09 ดบัสวิน บุญ​เ​ป​็​ง​ DADASSAWIN​ BOONPENG ชาย นาย 18 ปี 4 เดือน 4 วัน วิทยาลัยเทคนิค​น่าน​ น่าน แมน ไทย พุทธ​ 2003-01-28 mandessesboopeng@gmail.com​ 123หมู่​9​ต.สะเนียน​ ​อ.เมือง​ จ.น่าน​ 0931463216 mandesses_46001 ManDabassawin​ 1559900429731 85 173 เรียน 3.34 ช่างไฟฟ้า​กำลัง​ ไม่มี ลำพูน​ บุญ​เ​ป​็​ง​ นาย บิดา-มารดา 0953754885 เกษตรกร 55,000โดยประมาณ​ 2คน เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 19 H00081 2020-12-21 20:44:13 วัฒนชัย กะทะแก้ว Watthanachai Kathakaeo ชาย นาย 18 ปี 9 เดือน 26 วัน บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก แมน ไทย พุทธ 2002-08-06 Watthanachai25452002@gmail.com 287/3 หมู่ที่19 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 064-8393084 manlove2002 Watthanachai kathakaeo 1119701110011 70 170 เรียน 3.70 วิทย์-คณิตศาสตร์ ไม่มี ทุม อู่นิ่ม นางสาว บิดา-มารดา 0828869647 เกษตรกร 9000 3 เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 20 H00086 2020-12-21 21:57:12 อภิรัตน์ กุลผึ้ง Aphirat Kunphueng หญิง นางสาว 19 ปี 6 เดือน 10 วัน โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก เนย ไทย พุทธ 2001-11-21 aphirat2114@gmail.com 77 หมู่4 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 0838675576 nnoey21 Aphirat Kunphueng 1103703346831 45 158 เรียน 2.70 วิทย์-คณิต ไม่มี สมนึก บัณฑิต นาย ปู่ย่า-ตายาย 0835976877 แม่บ้าน 1000 3 เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 21 H00093 2020-12-22 07:42:30 ก้องเกียรติ หิมโสภา Kongkiert Himsopa ชาย นาย 18 ปี 10 เดือน 5 วัน โรงเรียนนครไทย พิษณุโลก ก้อง ไทย พุทธ 2002-07-27 kongkiad091@gmail.com 51 หมู่2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 080-9850447 ไม่มี Kongkiad Himsopa 1659902138139 64 176 เรียน 3.11 ศิลป์ภาษา ไม่มี สิมมา สุทธ นาง บิดา-มารดา 081-0376634 เกษตรกร 6000-7000 บาท 1 คน เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 22 H00099 2020-12-22 12:09:09 ศศิวิมล เพ็ชรคำ Sasiwimon Peckham หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 18 วัน โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์ เฟิร์น ไทย พุทธ 2002-06-13 SasiwimonPechkam@gmail.com 125 ม.2 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 0615714883 ff_1306 Fern Sasiwimon 1539900791111 40 153 ไม่เรียน 3.40 วิทย์-คณิต ไม่มี กุน เพ็ชรคำ นาย บิดา-มารดา 0852939196 รับจ้างทั่วไป 1000-1500 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 23 H00104 2020-12-22 14:46:55 นาย ทิพานัน โนนุช Thiphanan Nonut ชาย นาย 18 ปี 3 เดือน 22 วัน บ้านกลางพิทยาคม กรุงเทพมหานคร กาย ไทย พุทธ 2003-02-07 dnonuch@gmail.com หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ. พิษณุโลก บ้านไหม่ชัยเจริญ บ้านเลขที่87/2 0982343815 kayslove. กาย ฮับ’ 1659902165411 62 167 ไม่เรียน 2.36 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี นาย ทิพานัน โนนุช นาย บิดา-มารดา 0982343815 เกษตรกร 4000-6000 3 ครูแนะแนว โทรศัพท์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 24 H00109 2020-12-22 14:55:09 พลกฤต ทือเกาะ Ponkrit Teekao ชาย นาย 21 ปี 7 เดือน 7 วัน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต กรุงเทพมหานคร เจมส์ ไทย ไทย 1999-10-25 Jamesrollran9@gmail.com บ้านเลขที่ 016 ถ.ราษฎ์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 0624622711 Jamesrollran Ponkrit teekao 1219900729435 78 176 ไม่เรียน 3.09 ช่างกลโรงงาน ไม่มี ชูชีพ ทือเกาะ นาย บิดา-มารดา 0868311104 รับจ้างทั่วไป 19,000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 25 H00125 2020-12-22 19:10:02 ศิริยากร ทองทิพย์ Siriyakorn Thongthip หญิง นางสาว 20 ปี 5 เดือน 24 วัน ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม โบว์ตั๋น ไทย พุทธ 2000-12-08 Siriyakbow2543@gmail.com 80หมู่6 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 0981724357 0981724357 BowTun Siriyakorn 1489900397651 56 170 ไม่เรียน 3.61 คณิต-อังกฤษ ไม่มี สุกัญญา ทองทิพย์ นาง บิดา-มารดา 0831403683 เกษตรกร 8000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 26 H00126 2020-12-22 19:15:29 จิรยุทธ พรหมจันทร์ Jirayut Promjan ชาย นาย 18 ปี 5 เดือน 24 วัน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง แมน ไทย พุทธ 2002-12-08 Jiryut6965@gmail.com ที่อยุ่49 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 0641263228 ไม่มี Jirayut promjan 1200601357040 49 174 ไม่เรียน 2.55 ช่างกลโรงงานและเครื่องมือกล ไม่มี สายสมร มาไกล นางสาว บิดา-มารดา 0946574928 แม่บ้าน 9000 6 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 27 H00128 2020-12-22 19:53:23 ณัฐนันท์ เอื้อจริง Natthanan Auejing ชาย นาย 18 ปี 10 เดือน 22 วัน โรงเรียนเเม่สุกศึกษา ลำปาง ปอ ไม่มี พุทธ 2002-07-10 Pollh09892@gmail.com 81/ช หมู่4 ต.เเสนไห อ.เวียงเเหง จ.ลำปาง 0954694085 ไม่มี ไม่มี 0502000008238 50 165 ไม่เรียน 3.04 สามัญ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ยอด เอื้อจริง นาย บิดา-มารดา 092-988-9682 พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ 9000 2 เพื่อน อีเมล์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 28 H00143 2020-12-23 09:31:33 ปิยนุช ชัยยงค์ Piyanut Chaiyong หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 9 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี นุช ไทย พุทธ 2002-10-23 piyanut.oppo2002@gmail.com บ้านดงบังเหนือ 178 หมู่9 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ถนมสมเด็จ 0885070830 0885070830 Piyanuch Chaiyong 1349901181122 41 146 ไม่เรียน 3.34 ศิลป์-การงาน ไม่มี สมศรี ชัยยงค์ นาย บิดา-มารดา 0654915481 เกษตรกร 5000 2 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 29 H00146 2020-12-23 09:22:10 ปวันรัตน์ หารวันนา Pawanrat Hanwanna หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 21 วัน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก เฟิร์น ไทย พุทธ 2002-06-10 pawanrat6261@gmail.com บ้านเลขที่7หมู่12 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0637700714 ไม่มี เฟิร์น น. 1650801239772 93 165 ไม่เรียน 2.32 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี ปรีชา หารวันนา นาย บิดา-มารดา 0819732903 เกษตรกร 7000 3คน เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 30 H00147 2020-12-23 09:53:01 ศิริรัตน์ กำยาน Sirirat Kamyan หญิง นางสาว 19 ปี 3 เดือน 8 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี บิว ไทย พุทธ 2002-02-21 sirirat210245@gmail.com บ้านเลขที่211หมู่3 บ้านกุดกั่ว ต.ดอนมดเเดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 0981276735 biw_2021 พิ๊’บิวตี้ ช่างกล้า’า 1349901141619 61 168 ไม่เรียน 3.48 ศิลป์-การงาน ไม่มี จันทอน แสนทวีสุข นางสาว บิดา-มารดา 0843727315 รับจ้างทั่วไป 3000-4000ต่อเดือ 2คน ครูแนะแนว ครูแนะแนว ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 31 H00150 2020-12-23 09:38:53 แสนแก้ว จุนนะรัญ Saenkaeo Chunnarun หญิง นางสาว 19 ปี 2 เดือน 1 วัน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก รันเวย์ ไทย พุทธ 2002-03-31 sankawjunnarun@gmail.com 98/3 หมู่24 ตำบล บ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0929820957 ไม่มี Sankaw Junnarun 1321200140716 35 155 ไม่เรียน 2.45 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี สำรี จุนนะรัญ นางสาว ลุงป้า-น้าอา 0647725358 เกษตรกร 7000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 32 H00153 2020-12-23 09:36:22 ลินลดา สายชาลี Linlada Saichali หญิง นางสาว 18 ปี 5 เดือน 14 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี ไผ่ ไทย พุทธ 2002-12-18 Linlada@gamli.com 137 หมู่3 ถนนสมเด็จ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 086-4027831 Linlada_ Linlada Saichali 1349901189638 42 154 ไม่เรียน 3.21 ศิลป์-การงาน ไม่มี ดวงเดือน วงศา นางสาว บิดา-มารดา 081-3080370 รับจ้างทั่วไป 7,500 1 ครูแนะแนว ไลน์ (line) สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 33 H00154 2020-12-23 09:52:45 ปิยะธิดา รักษาวงศ์ Piyatida Raksawong หญิง นางสาว 18 ปี 5 เดือน 5 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี เอิร์น ไทย พุทธ 2002-12-27 armza066@gmail.com บ้าน:ปากน้ำ บ้านเลขที่:313 หมู่:3 ถนน:สมเด็จ ตำบล:กุดลาด อำเภอ:เมือง จังหวัด:อุบลราชธานี 0934720407 0934720407 Piyatida Raksawong 1349901191438 56 160 เรียน 3.07 ศิลป์-การงาน ไม่มี พัชรี สายงาม นางสาว บิดา-มารดา 0930809305 ค้าขาย 2000-3000พันต่อเ 2คน ครูแนะแนว ครูแนะแนว ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 34 H00155 2020-12-23 09:49:14 น.ส.รักษ์สุคนธ์ ยลสุข Raksukhon Yonsuk หญิง นางสาว 19 ปี 4 เดือน 30 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี บิว ไทย พุทธ 2002-01-02 raksukhon02@abc. con 1/10 ถนนสมเด็จ บ้านดงบัง ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดเเดง จ.อุบลราชธานี 0658914235 0618462953 Raksukhon Yonsuk 1342000100215 45 159 ไม่เรียน 2.73 ศิลการงาน ไม่มี นาง กาญจนา ยลสุข นาง บิดา-มารดา 0967641750 เกษตรกร 2000 3คน ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 35 H00157 2020-12-23 09:48:37 วิภาวี เดชคำภู Wiphawi Detkhamphu หญิง นางสาว 18 ปี 0 เดือน 18 วัน อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี หมิว ไทย พุทธ 2003-05-14 wiphawidetkhamphu@gmail.com 149/8 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 0985373083 ไม่มี Wipawi Detkhamphu 1349901211935 57 163 ไม่เรียน 3.34 ศิลป์-การงาน ไม่มี อ่อนตา เดชคำภู นาง บิดา-มารดา 0990850865 เกษตรกร 5000-10000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 36 H00165 2020-12-23 13:22:42 ภิรุฬโรจน์ ทองดา Pirunrod Thongda หญิง นางสาว 19 ปี 2 เดือน 1 วัน โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร โรส ไทย พุทธ 2002-03-31 Pirunrod.tho@smart2015.co.th จตุจักร 0853554051 Sunrose1987 Rosy bunny marry 1100400291212 66 165 ไม่เรียน 3.34 ศิลป์คำ ภูมิแพ้ เจษฎา ทองดา นาย พี่น้อง 0894477949 เกษตรกร 50000 3 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 37 H00173 2020-12-23 15:53:57 ทิวา ท้าวอิน thiwa thaoain ชาย นาย 19 ปี 0 เดือน 16 วัน โรงเรียนฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ บอส ไทย พุทธ 2002-05-16 sasicher2521@gmail.com 54/14 0973152527 ไม่มี ทิวา ท้าวอิน 1539900788960 75 159 ไม่เรียน 2.70 ศิลป์ภาษา ไม่มี แต้ม ท้าวอิน นาง ปู่ย่า-ตายาย 0805144644 เกษตรกร 5000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 38 H00175 2020-12-23 17:20:07 อดิศักดิ์ สอนคำมูล Adisak Sonkummoon ชาย นาย 18 ปี 10 เดือน 28 วัน บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก หมูหวาน ไทย ไทย 2002-07-04 adisaksonkummoon@gmail.com 97/1 หมู่.7 บ้านน้ำยัง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0956147091 0954143392 หมู’ หวาน 1650801240088 70 171 ไม่เรียน 3.02 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี ธิดารัตน์ สอนคำมูล นางสาว บิดา-มารดา 0954143392 เกษตรกร 5000-6000 7 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 39 H00176 2020-12-23 17:25:40 อรรถพร พุกอิ่ม Atthaphon Phukalm ชาย นาย 18 ปี 1 เดือน 15 วัน บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก เติ้ล ไทย พุทธ 2003-04-16 xrrthphrphukxlm@gmail.com 77/1 ม.16 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0953454112 tle54637 Atthaphon Phukalm 1129901774931 70 181 ไม่เรียน 2.59 ศิลทั่วไป ไม่มี วงเดือน พุกอิ่ม นาง ลุงป้า-น้าอา 080 797 6579 เกษตรกร 5000-6000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 40 H00181 2020-12-23 17:36:18 ธีรนันท์ พุธฉิม Teeranan Phutchim ชาย นาย 18 ปี 1 เดือน 5 วัน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก โฟร์ ไทย พุทธ 2003-04-26 four0929271769@gmail.com บ้านซำหวายหมู่10 43/1 ต.บ้านกลาง อ.วังทองจ.พิษณุโลก 0640459263 0640459263 Teeranan Putchim-Fo 1650801244571 65 173 เรียน 2.90 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี อรุณ พุธฉิม นาง บิดา-มารดา 0857349668 เกษตรกร 6-7พันบาทต่อเดือ 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 41 H00186 2020-12-23 17:55:48 ธนพล อยู่สุข Thanaphon Yusuk ชาย นาย 19 ปี 8 เดือน 0 วัน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก กุน ไทย พุทธ 2001-10-01 goon1475@gmail.com 238/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0806838530 goon_tana Thanaphon Yusuk 1659902097904 60 169 ไม่เรียน 2.30 ศิลป์ทั่ว ไม่มี ศศิวิมล อยู่สุข นางสาว บิดา-มารดา 0806838530 เกษตรกร 5,000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 42 H00188 2020-12-23 18:32:00 นันท์นภัส เรือนเงิน nannaphat rueanngoen หญิง นางสาว 17 ปี 11 เดือน 15 วัน บ่อแก้ววิทยา กำแพงเพชร ทราย ไทย พุทธ 2003-06-16 reuxnngeinn@gmail.com 30 หมู่ที่ 5 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150 0929657387 Saita__ นันท์นภัส เรือนเงิน 1629500005088 59 165 ไม่เรียน 3.81 วิทย์-คณิต ไม่มี ธนพร โคตรวุฒิ นาย บิดา-มารดา 0983168981 รับจ้างทั่วไป 2000-4000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 43 H00189 2020-12-23 22:44:01 วีระศักดิ์ แก้วเกตุสี Werasak Kaeoketse ชาย นาย 18 ปี 6 เดือน 18 วัน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก ฟลุ๊ค ไทย พุทธ 2002-11-13 Banjong.b2523@gmail.com 575/2​ หมุ่7​ ต.เนินมะปราง​อ.เนินมะปราง​ จ.พิษณุโลก​ 0943597714 0620319187 Weerasak Kaeoketse 1658700007326 60 169 เรียน 2.95 วิทย์-คณิต ไม่มี บรรจง​ ปัดทุม นาง บิดา-มารดา 062 668 8702 เกษตรกร 9,000 1 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 44 H00190 2020-12-23 22:47:56 ปิยธิดา สาสีมา Piyatida Saseema หญิง นางสาว 18 ปี 8 เดือน 6 วัน เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี ชมพู่เน่. ไทย พุทธ 2002-09-25 piyatidasaseema@gmail.com 73หมู่5 ตำบลกองโพนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี 0619685056 0619685056 Piyatida Saseema 1349200018918 55 166 ไม่เรียน 2.65 สายวิทย์คณิต ไม่มี แสงเพ็ชร สาสีมา นาง บิดา-มารดา 0869833593 เกษตรกร 3000 3 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 45 H00196 2020-12-24 08:24:45 ธิดารัตน์ อภิวัน Thidarat Apiwan หญิง นางสาว 18 ปี 9 เดือน 20 วัน บ้านกลางพิทยาคม กรุงเทพมหานคร จอย ไทย พุทธ 2002-08-12 Aihgetgxru@gmail.com บ้านเลขที่20 หมู่22 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0988026596 0956473112 Thidarat Apiwan 1650801240754 43 160 ไม่เรียน 2.11 ศิลป์-ทั่วไป ไม่มี สำราญ อภิวัน นาง บิดา-มารดา 0614602917 เกษตรกร 5000 2คน ครูแนะแนว ครูแนะแนว ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 46 H00202 2020-12-24 12:15:31 อดิเรก ตรีอินทร์ Adirek Tree-in ชาย นาย 3 ปี 4 เดือน 1 วัน สวนเมี่ยงวิทยา กรุงเทพมหานคร ก่ำ ไทย พุทธ 2018-01-31 Pan2523@windiwslive.com 93 0932281550 0932281550 Adirek Tree-in 1659600006124 63 172 เรียน 2.2 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี ถ่าย ตรีอินทร์ นาย บิดา-มารดา 0613052804 เกษตรกร 3000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 47 H00204 2020-12-24 12:25:24 ศุกลภัทร ทองศรีจันทร์ Sukonlaphat Thongseejan ชาย นาย 18 ปี 5 เดือน 6 วัน สวนเมี่ยงวิทยา พิษณุโลก บอส ไทย พุทธ 2002-12-26 Pan2523@windowslive.com 46/3 บ.เนินช้างเเทง ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 0932847464 thipel99 Sukalapat Thongseejan 1659600006621 55 169 ไม่เรียน 2.53 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี สมพงษ์ ทองศรีจันทร์ นาย บิดา-มารดา 0821669030 เกษตรกร 3000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 48 H00206 2020-12-24 12:34:18 วีรยุทธ จันทะคุณ Weerayut Jantakun ชาย นาย 19 ปี 4 เดือน 8 วัน สวนเมี่ยงวิทยา พิษณุโลก โอม ไทย พุทธ 2002-01-24 Pan2523@windowslive.com 5/1 ม.2 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 0988074280 0612693602 วีรยุทธ จันทะคุณ 1102003383678 75 182 เรียน 2.0 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี สงกรานต์ จันทะคุณ นาย บิดา-มารดา 0912835039 เกษตรกร 3000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 49 H00214 2020-12-24 13:18:59 สุวรรณ บุญล้อม suwan boonlom ชาย นาย 18 ปี 11 เดือน 21 วัน บ่อแก้ววิทยา กำแพงเพชร แพน ไทย พุทธ 2002-06-10 sbbkwty01@gmail.com 43 ม.8 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 0932500356 pan10062545 แพน คุง 1629500000084 60 172 ไม่เรียน 3.70 วิทย์-คณิต ไม่มี จรัส บุญล้อม นาง ลุงป้า-น้าอา 0801357208 รับจ้างทั่วไป 6000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 50 H00221 2020-12-24 13:48:55 ชยารพ จันทร์เวียง Chayarop Chanwiang ชาย นาย 18 ปี 7 เดือน 22 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี บีม ไทย พุทธ 2002-10-10 Chayarop1010@gmail.com 220หมู่5 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 0619318163 Chayarop_1010 Chayarop Chanwiang 1349901178156 103 175 ไม่เรียน 2.73 ศิลป์การงาน ไม่มี สมปอง จันทร์เวียง นาง บิดา-มารดา 0850240087 รับจ้างทั่วไป 10,000 2 ครูแนะแนว อีเมล์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 51 H00222 2020-12-24 13:51:41 จีรนันท์ ไหว้พรหม Chiranan Waiprom หญิง นางสาว 19 ปี 4 เดือน 21 วัน โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี ปุ๊ ไทย พุทธ 2002-01-11 Waiprom@gmail.com 59 หมู่8 ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบล 34250 0924404872 pupi2545 ปุ๊ จีรนันท์ 1340201213601 52 168 เรียน 3.11 วิทย์-คณิต ไม่มี ประยูร ไหว้พรหม นาย บิดา-มารดา 0924404872 เกษตรกร 3000 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 52 H00223 2020-12-24 13:53:46 วิจิตรา ตระการ Wichittra Trakarn หญิง นางสาว 19 ปี 2 เดือน 25 วัน โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี นุช ไทย พุทธ 2002-03-07 wijitranote2545@gmail.com บ้านคำแคนน้อย เลขที่66 ม.10 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 0639387712 ไม่มี Wijitra Trakarn 1348500013198 90 162 ไม่เรียน 3.12 สายวิทย์-คนิต ไม่มี จิตรใจ มูลพันธ์ นางสาว บิดา-มารดา 0616785625 เกษตรกร 3000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 53 H00224 2020-12-24 14:30:50 วันนา ทองมา Wanna Thongma หญิง นางสาว 18 ปี 8 เดือน 20 วัน โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี จ๊ะจ๋า ไทย พุทธ 2002-09-11 wannajajah@gmail.com บ.หินโงม 2/2 ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 0613192690 wanna0653395700 อัน เปา 1348500022073 54 161 ไม่เรียน 3.06 สายวิทย์,คณิต ไม่มี เดชา ทองมา นาย บิดา-มารดา 0926504925 เกษตรกร 3000-5000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 54 H00227 2020-12-24 16:21:41 สุมลญา สีฟอง Sumonya Seefong หญิง นางสาว 18 ปี 0 เดือน 7 วัน โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พิษณุโลก ตั๊ก ไทย พุทธ 2003-05-25 sumonya909@gmail.com บ้านห้วยช้างเเทง บ้านเลขที่ 44/3 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 0979428544 0979428544 Sumonya Seefong 1659600008283 47 162 ไม่เรียน 3.32 ศิลป์ – ทั่วไป ไม่มี วิลาวัณย์ สีฟอง นาง บิดา-มารดา 0622512895 รับจ้างทั่วไป 10000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 55 H00228 2020-12-24 16:26:17 ศิริชัย เจียกสูงเนิน Sirichai Jiaksungnoen ชาย นาย 22 ปี 10 เดือน 10 วัน เมืองคง นครราชสีมา บอล ไทย พุทธ 1998-07-22 ballzagus@gmail.com 109 ม.17 บ้านห้วยสมบูรณ์ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0945185556 ballzeron บอล’ไง 1300401184311 80 166 เรียน 2.05 วิทย์-คณิต ไม่มี ประทวน เจียกสูงเนิน นาง บิดา-มารดา 0957984540 เกษตรกร 6000 4 เว็บไซต์ ไลน์ (line) สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 56 H00229 2020-12-24 17:31:28 มณฑล ทาระเวท Monthon Tarawat ชาย นาย 18 ปี 5 เดือน 25 วัน มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี โจ ไทย พุทธ 2002-12-07 monthon.jo@hotmail.com 6/92 ซ.งามวงศ์วาน 18 แยก5 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 0927429659 msthon12 Monthon Tarawat 1129901750293 88 180 เรียน 3.72 ศิลป์-ภาษาจีน ไม่มี กรชพัฒน์ ทาระเวท นาง บิดา-มารดา 0813716987 ค้าขาย 20000 1 เฟสบุ๊ค ไลน์ (line) เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 57 H00233 2020-12-24 18:32:17 รัฐทิตยา ดาพันธ์ Ratthitaya Daphan หญิง นางสาว 18 ปี 5 เดือน 22 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี แป้ง ไทย พุทธ 2002-12-10 ratthitaya2002@gmail.com บ้านเลขที่172 หมู่ที่13 บ้านหนองมะนาว ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0804789844 0804789844 Ratthitaya Daphan 1349901188241 38 153 ไม่เรียน 3.38 ศิลป์-ภาษา ไม่มี กนกนุช ดาพันธ์ นาง บิดา-มารดา 0804789844 ว่างงาน ไม่มีรายได้ รายไ 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 58 H00235 2020-12-24 19:27:27 อารีรัตน์ คงสาคร Areerat Khongsakhon หญิง นางสาว 22 ปี 8 เดือน 11 วัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี ปุ้ม ไทย พุทธ 1998-09-20 areerat20941@gmail.com บ้านเลขที่ 7 ม.11 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 0625102164 pummm2541 อารีรัตน์ คงสาคร 1729900467801 60 155 ไม่เรียน 3.05 ศิลป์คำนวณ ไม่มี จำลอง สุขเกษม นาง บิดา-มารดา 0623366748 ค้าขาย 15000 2 เฟสบุ๊ค ไลน์ (line) เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 59 H00240 2020-12-24 22:56:13 พีรพัฒน์ มั่นอิ่ม Peerapat Manai. ชาย นาย 18 ปี 2 เดือน 24 วัน เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก พี ไทย พุธ 2003-03-08 Peerapatmanaim258@gmail.com 90/9 หมู่3 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 0633095714 Peerapatmanaim Peerapatmanaim 165992168739 59.3 174 เรียน 2.788 วิทย์-คณิต ไม่มี นพรัตร์ ภัทรวงศ์วิสุทธิ์ นางสาว บิดา-มารดา 0900607833 ขายอาหารตามสั่ง 1000-5000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 60 H00245 2020-12-25 09:48:39 อนุชิต นิยมพันธ์ Anuchit Niyomphan ชาย นาย 18 ปี 4 เดือน 6 วัน อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี ต้อง ไทย พุทธ 2003-01-26 anuchit1318@gmail.com บ้านเลขที่119หมู่14บ้านดงบัง ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 0619629025 0619629025 Anuchit Niyomphan 1349901195671 54 166 เรียน 2.34 ศิลป์-การงาน ไม่มี สมเพียร นิยมพันธ์ นาง บิดา-มารดา 0626675847 เกษตรกร 5000-6000 2 คน ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 61 H00260 2020-12-25 16:12:09 ยรรยง คำอ้อย Yanyong Khamaoi ชาย นาย 19 ปี 4 เดือน 7 วัน เวียงตาลพิทยาคม ลำปาง นีโน่ ไทย พุทธ 2002-01-25 yanyong2545@gmail.com 55 ม.11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 0971703382 ไม่มี นีโน่ น้อย 1529902117655 63 177 ไม่เรียน 2.58 วิทย์-คณิต ธารัสซีเมีย บัวผัด ใหม่ทรายเปียง นาง บิดา-มารดา 0932421483 รับจ้างทั่วไป ไม่แน่นอน 2 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 62 H00263 2020-12-25 18:54:06 ประณิตา ทองคำ Panita Thongkham หญิง นางสาว 19 ปี 1 เดือน 27 วัน โรงเรียนดาราพิทยาคม อุตรดิตถ์ ครีม ไทย พุทธ 2002-04-04 panitathongkham2708@gmail.com 57 หมู่5 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 0991534840 panita_27 Panita Thongkham 1530701146536 60 163 ไม่เรียน 3.43 ศิลทั่วไป ไม่มี ประมวล ช้างชน นางสาว บิดา-มารดา 0816050703 เกษตรกร 10000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL ครูแนะแนว ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 63 H00271 2020-12-27 16:42:06 ดมิสา บุนนท์ Damisa Bunon หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 30 วัน โรงเรียนนางัวราษฎร์์์รังสรรค์ นครพนม หยก ไทย พุทธ 2002-10-02 cw0825085134@gmail.com 39/1หมู่7 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 0918863635 ไม่มี เซ’หยก 1209601368309 69 160 ไม่เรียน 2.88 วิท-คณิต ไม่มี อุดร บุนนท์ นาย บิดา-มารดา 0909064022 เกษตรกร 5000 4 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 64 H00280 2020-12-27 19:45:36 ขวัญสุดา ทองสุข Khwansuda​ Thongsuk​ หญิง นางสาว 19 ปี 3 เดือน 27 วัน โรงเรียนวังพิกุล​วิท​ย​ศึก​ษา พิษณุโลก แก้ม ไทย พุทธ 2002-02-02 Gaemjsw852g7@gmai.com​ 23​ ม.4​ ต.วังพิกุล​ อ.วังทอง​ จ.พิษณุโลก​ 0911450211​ gambuuum Gaem​ ​Khwansuda​ Thongsuk​ 1430501476754 42 154 เรียน 3.02 วิทย์-คณิต ไม่มี คำหล้า เสนานิคม นางสาว บิดา-มารดา 0644531148 รับจ้างทั่วไป 3500 2 ครูแนะแนว ครูแนะแนว ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 65 H00281 2020-12-27 19:51:08 เมธิณี เหมือนครุฑ Methinee Mueankhrut หญิง นางสาว 18 ปี 4 เดือน 22 วัน วังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก หนุงหนิง ไทย พุทธ 2003-01-10 mueankhrut2324@gmail.com 183 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0633857784 0991430213 Mathinee Meuankhrut 1659902161840 70 165 ไม่เรียน 3.12 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี บุญเลิศ เหมือนครุฑ นาย บิดา-มารดา 0992648808 รับจ้างทั่วไป 4000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 66 H00283 2020-12-27 20:45:33 ภูชิต ปิยะสุวรรณ Phuchit Piyasuwan ชาย นาย 18 ปี 3 เดือน 22 วัน เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก ปลั๊ก ไทย พุทธ 2003-02-07 Phuchit.piyasuwan@gmail.com​ 71 หมู่.7 ตำบล.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก​ อำเภอ.เนินมะปราง​ จังหวัด.พิษณุโลก 0979908007 0979908007 PLUG 1749800319729 69 180 ไม่เรียน 2.97 ศิลท์ทั่วไป ไม่มี นางสาวคำบง ปิยะสุวรรณ นางสาว ลุงป้า-น้าอา 0617835905 รับจ้างทั่วไป 2000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 67 H00284 2020-12-27 20:47:26 นาย วรฉัตร วิรัตน์ Worachat Wirat ชาย นาย 18 ปี 0 เดือน 27 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี เอส ไทย พุทธ 2003-05-05 est0968815291@gmail.com บ้านดงบัง บ้านเลขที่129 หมู่2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 0952192983 0990203451 บาก’เอส 1349901210866 70 180 เรียน 2.59 ศิลป์การงาน ไม่มี นางคำบาง วิรัตน์ นาง บิดา-มารดา 0962748109 เกษตรกร 500 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ปวส.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 68 H00289 2020-12-28 13:52:53 ณัฐฐ์ภรณ์ ใจเที่ยงธรรม Natthaphon Chaithiangtham หญิง นางสาว 18 ปี 9 เดือน 0 วัน เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก มิ้นท์ ไทย พุทธ 2002-09-01 Mint010945@gmail.com 102 หมู่7 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 0991381887 0610834092 Natthaphon chaithiangtham 1658700006311 65 163 ไม่เรียน 3.83 วิท-คณิต ไม่มี นิตยา วัฒนะ นาง บิดา-มารดา 0877368771 ค้าขาย 3000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 69 H00297 2020-12-29 10:40:49 ปิยวัฒน์ ชารี Piyawat Charee ชาย นาย 18 ปี 10 เดือน 14 วัน ประสานมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร หิน ไทย พุทธ 2002-07-18 ไมมี 98หมู่4 บ้านทุ่งมั่ง ต อีปาด อ กันทรารมย์ จ ศรีสะเกษ 0946062052 0946062052 Piyawat charee 1339900733601 49 170 ไม่เรียน 2.32 วิทย์คณิต ไม่มี นายคำภา ชารี นาย บิดา-มารดา 0870930352 เกษตรกร 5000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 70 H00299 2020-12-29 20:08:58 ธีระพัฒน์ สายเนตร Teeraphat Sainet ชาย นาย 19 ปี 0 เดือน 24 วัน โรงเรียนนากระแซงศึกษา อุบลราชธานี ตุ้ย ไทย พุทธ 2002-05-08 tuyteerapat01@gmail.com บ้านนาเจริญ บ้านเลขที่205 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0640989438 tuy0917810483 Teerapat Saynat 1348900029351 53 167 เรียน 3.56 วิทย์–คณิต ไม่มี ธีระศักดิ์ สายเนตร นาย บิดา-มารดา 0930986135 เกษตรกร 9,000 บาท 2คน รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 71 H00300 2020-12-29 17:46:41 บัณฑิตา ปลื้มใจ Bantita Pluemjai หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 2 วัน โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี ครีม ไทย พุทธ 2002-06-29 Bantitaplueamjai@gmail.com 198 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำแข้. ตำบลถ้ำแข้. อำเภอตระการพืชผล. จังหวัดอุบลราชธานี 0902913689 Bantita 3689 Bantita pluemjai 1100801433051 51 162 ไม่เรียน 3.26 วิท-คณิต ไม่มี ชุมพร ปลื้มใจ นาย บิดา-มารดา 082-130-2163 รับจ้างทั่วไป 5000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 72 H00305 2020-12-30 18:03:43 ธัญมน ยลสุข Thanyamon Yonsuk หญิง นางสาว 20 ปี 5 เดือน 14 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี โบว์ ไทย พุทธ 2000-12-18 ylsukhthaymn@gmail.com 1 ม.10 ต.ดอนมดเเดง อ.ดอนมดเเดง จ.อุบลราชธานี 0917063235 0917482841 โบว์ จ๋า 1342400015878 53 165 ไม่เรียน 3.04 ศิลป์การงาน ไม่มี กาญจนา ยลสุข นาง บิดา-มารดา 0967641750 เกษตรกร 2000 3 ครูแนะแนว ไลน์ (line) สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 73 H00308 2021-01-03 10:58:58 พัชราภรณ์ พารัตน์ Phatcharaphon Pharat ชาย นางสาว 18 ปี 1 เดือน 20 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี พลอย ไทย พุทธ 2003-04-11 43phatcharaphonpharat@gmail.com บ้านดงบัง บ้านเลขที่13หมู่5 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000 0639031966 0948504408 ไม่มี 1349901206681 45 148 ไม่เรียน 2.83 ศิลป์การงาน ไม่มี วันนา พารัตน์ นาง บิดา-มารดา 0844986718 เกษตรกร 10,000 3 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 74 H00309 2021-01-03 19:17:53 รัชนี วรพจน์ Ratchanee Woraphot หญิง นางสาว 19 ปี 10 เดือน 14 วัน โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา พิษณุโลก กุ๊กกิ๊ก ไทย พุทธ 2001-07-18 kikrw@hotmail.com ุุ60/1 หมู่ 2 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65230 094-7055982 kk6643 รัชนี วรพจน์ 1779800207211 90 160 ไม่เรียน 3.14 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่มี วรนุช จันทร์ปาน นางสาว บิดา-มารดา 094-7958371 รับจ้างทั่วไป 9000 1 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 75 H00313 2021-01-04 15:27:55 ปิ่นประเสริฐ ปิ่นมณี Pinprasert Pinmanee หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 23 วัน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร ทับทิม ไทย พุทธ 2002-10-09 tim091045pinprasert@gmail.com 9 หมู่ 11 ตำบล ท่าไม้ อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร 0622418599 ไม่มี Pinprasert Pinmanee 1102900047738 49.3 156 ไม่เรียน 2.84 ศิลป์ทั่วไป ณรงค์เดช ปิ่นมณี นาย บิดา-มารดา 0927971648 รับจ้างทั่วไป 4500 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 76 H00314 2021-01-04 17:31:07 กฤษกร ปันศิริ Kitsakorn Pansiri ชาย นาย 18 ปี 5 เดือน 9 วัน สบปราบพิทยาคม ลำปาง คลาส ไทย พุทธ 2002-12-23 classkitsakorn9557@gmail.com 29 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 0825261123 0825261123class Kitsakorn pansiri 1100401156441 110 166 ไม่เรียน 3.04 ช่างอุตสาหกรรม ไม่มี กุลนันท์ ปันศิริ นาง บิดา-มารดา 0804564931 รับจ้างทั่วไป 10000 1 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 77 H00326 2021-01-05 08:48:05 ขวัญจิรา พุ่มวงษ์ Khwanjira Phomwong หญิง นางสาว 24 ปี 7 เดือน 26 วัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี ปุ๊ก ไทย พุธ 1996-10-06 pooknasi2539@gmail.com 22/2 หมู่ 2 ต.บัวปากท่า อ. บางเลน จ. นครปฐม 0956919065 pookna128 Khwanjira poomwong 1102002640588 58 163 ไม่เรียน 2.57 การบัญชี ไม่มี รัชนีกร พุ่มวงษ์ นางสาว บิดา-มารดา 0858706263 เกษตรกร 10000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 78 H00329 2021-01-05 10:59:31 กฤษณ มีดี Kritsana Meedee ชาย นาย 18 ปี 2 เดือน 22 วัน บางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก กฤษ ไทย พุทธ 2003-03-10 Kritsana599m@gmail.com 19 ม.7 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 0627391956 0627391956 Kritsana krit 1650501117493 54 165 ไม่เรียน 2.67 ทวิศึกษา ไม่มี ทองชุบ มีดี นาง ปู่ย่า-ตายาย 0850524104 เกษตรกร 3000 1 เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 79 H00330 2021-01-05 11:59:53 สุทธิดา เเถลงจิตต์ Suttida Salangjitt หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 3 วัน ร.ร อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี มิว ไทย พุทธ 2002-10-29 Suttida2545@gmaill.com 220 หมู่5 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบล 0943572694 0943572694 มิว’มี้ 1349901181581 50 162 ไม่เรียน 3.25 ศิลป์-ภาษา ไม่มี ตาน ชื่นภิรมย์ นางสาว บิดา-มารดา 0943572694 เกษตรกร 5,000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 80 H00334 2021-01-05 12:20:56 ฐิติพร ปัญญาสุข Thitiporn Panyasuk หญิง นางสาว 17 ปี 6 เดือน 26 วัน โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม บึงกาฬ เบียร์ ไทย พุทธ 2003-11-05 beersen1211@gmail.com 3 หมู่ 4 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 0927365045 thitiporn1105bee Thitiporn Beer 1468000010547 57 163 เรียน 3.90 วิทย์-คณิต ไม่มี อภิชาติ ปัญญาสุข นาย บิดา-มารดา 0825837525 เกษตรกร 2000 2 ผู้ปกครอง เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 81 H00335 2021-01-05 12:24:23 ธิดารัตน์ หอมเย็น Thidarat Homyen หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 1 วัน อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี เบลล์ ไทน พุทธ 2003-02-28 thidarathomyen511@gmail. com 27หมู่13บ้านดงบัง ถนนสมเด็จ จังหวัดอุบลราชธานี 0627273406 0627273406 Thidarat Homyen 1349901200917 45 160 ไม่เรียน 2.84 ศิลการงาน หัวใจ สุภาวดี ดีแสน นางสาว บิดา-มารดา 0636412144 เกษตรกร 3000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 82 H00343 2021-01-05 17:00:24 เสาพา ชามอำไพร saowapa cham-ampai หญิง นางสาว 19 ปี 8 เดือน 9 วัน ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ เพียว ไทย พุทธ 2001-09-22 chamxaphirseawpha@gmail.com 66 หมู่15 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดศรีสะเกษ 0993405199 0993405199 เพียว เพียว 1100703248631 45 153 เรียน 3.60. ศิลป์-ภาษา ไม่มี นาง อุดม บุญเชิญ นาง ลุงป้า-น้าอา ไม่มี เกษตรกร 10000 4 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 83 H00344 2021-01-05 16:56:57 พรมณี วรรณทอง Pornmanee Wanthong หญิง นางสาว 18 ปี 6 เดือน 12 วัน ราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเ ศรีสะเกษ เพ็ญ ไทย พุทธ 2002-11-19 ิborybin01@gmail.com 105หมู่7ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 0838435612 pen_sod. Pen Ly 1339200020386 65 163 ไม่เรียน 3.88 ศิลป์-ภาษา ไม่มี รมณี วรรณทอง นางสาว บิดา-มารดา 0807301006 ค้าขาย(พิการ) 6000 1 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 84 H00346 2021-01-05 16:55:12 กฤษดา อุทัย Kritsada Uthai ชาย นาย 19 ปี 1 เดือน 5 วัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จัง ศรีสะเกษ ยีนส์ ไทย พุทธ 2002-04-26 kritsaafauthai2545@gmail.com 9 หมู่6 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 0645246274 0645246274 Yeen Kritsada 1119902047049 101 170 เรียน 2.75 ศิษป์ภาษา ไม่มี ครรชิต อุทัย นาย บิดา-มารดา 0997265720 ค้าขาย 10000 2 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 85 H00347 2021-01-05 17:00:24 มานิตา เนียมกลิ่น Manita Niamklin หญิง นางสาว 18 ปี 10 เดือน 22 วัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 ศรีสะเกษ ตันหยง ไทย พุทธ 2002-07-10 manitaniamklin@gmail.com 191 หมู่ 4 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 0930863653 0930863653 มานิตา ฯ. 1339600028791 58 161 เรียน 3.72 ศิลป์ภาษา ไม่มี สุพัตรา เนียมกลิ่น นาง บิดา-มารดา 0639268497 เกษตรกร 9000 4 คน เพื่อน ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 86 H00348 2021-01-05 17:00:36 น้อย สายจันทร์ Noy Saijan หญิง นางสาว 18 ปี 0 เดือน 28 วัน ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ เฟม ไทย พุทธ 2003-05-04 noysaichan@gmail.com 26 หมู่21 ต.บักดอง อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 0943920995 0830539127 kanokwan saichan 5330801059389 45 155 เรียน 3.47 ศิษป์ภาษา ไม่มี คูณ สายจันทร์ นาย บิดา-มารดา 0864597565 เกษตรกร 5000 2 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 87 H00349 2021-01-05 18:24:23 ณัฐณิชา สุกกะเลิม Natnicha Sukkaloem หญิง นางสาว 17 ปี 8 เดือน 13 วัน โรงเรียนนากระแซงศึกษา อุบลราชธานี หญิง ไทย พุทธ 2003-09-18 Natnichanatnicha.aa@gmail.com 201/826 ซ.เคหะร่มเกล้า24 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0840281962 ไม่มี หญิง เหลิง’ง 1103703673271 57 151 ไม่เรียน 3.56 วิท-คณิต ไม่มี ดลนภัส สุทธิบุตร นางสาว บิดา-มารดา 0989217359 แม่บ้าน 9000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 88 H00352 2021-01-05 21:17:06 พรรณิภา สีฟอง Phannipha Sifong หญิง นางสาว 18 ปี 4 เดือน 6 วัน โรงเรียนวังทองพิทยาคม พิษณุโลก ใบเตย ไทย พุทธ 2003-01-26 toey0987747783@gmail.com บ้านม่วงหอม บ้านเลขที่43/1 ตำบล แก่งโสภา. อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก 0636613107 0987747783 พรรณิภา สีฟอง 1650801243265 43 160 ไม่เรียน 3.44 ทวิภาคี ไม่มี ธนพร สีฟอง นาง บิดา-มารดา 0612652069 เกษตรกร 4500 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 89 H00362 2021-01-06 12:46:11 สุทัศสี แสงเพ็ชร Sutussee Sangpet หญิง นางสาว 21 ปี 5 เดือน 10 วัน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี พลอย ไทย พุทธ 1999-12-22 sutussee8474 234/1ม.7ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 0984848474 190784577 Sutussee Sangpet 1199900784577 51 155 ไม่เรียน 3.14 ไฟฟ้ากำลัง ไม่มี ภัทธิชา แสงเพ็ชร นาง บิดา-มารดา 0853786649 รับจ้างทั่วไป 9000 1 ประกาศจากโรงเรียน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 90 H00363 2021-01-06 12:56:19 จินต์​จุ​ทา​ ตั้งกระ​โ​ทก​ Jinjutha Thangkrathok​ หญิง นางสาว 19 ปี 6 เดือน 29 วัน วิทยาลัย​เทคนิค​สุ​ร​นารี นครราชสีมา ไอซ์ ไทย พุทธ​ 2001-11-02 8832@slp.ac.th​ 160 ม.14 ต.สารภี​ อ.หนองบุญมาก​ จ.นครราชสีมา​ 30410​ 0902505954​ jin_jutha​ ไอ ซ์. 1101801203846 51 160 ไม่เรียน 3.41 คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​ ไม่มี ฝุ่น ตั้งกระโทก นาย ปู่ย่า-ตายาย 0921636405 เกษตรกร 5,000-10,000 2 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 91 H00377 2021-01-06 15:14:18 ยุพารัตน์ กิจไธสง yupharat kitthaisong หญิง นางสาว 18 ปี 10 เดือน 25 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรุงเทพมหานคร ต่าย ไทย พุทธ 2002-07-07 yupharat9623@gmail.com 86 หมู่5 บ้านดงบัง อำเภอ ดอนมดแดง ตำบล ดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี 0619629623 yupharar2545 yupharat kitthaisong 1349901162705 54 160 ไม่เรียน 3.23 ศิลป์การงาน ไม่มี นาง ศรัญญา กิจไธสง นาง บิดา-มารดา 0949190050 เกษตรกร 7000 4คน ครูแนะแนว ครูแนะแนว เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 92 H00378 2021-01-06 15:16:16 จารุวรรณ ทองมูล Charuwan Thongmun หญิง นางสาว 18 ปี 0 เดือน 26 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี โบว์ ไทย พุทธ 2003-05-06 chruwwanthongmun@gmail. com 22หมู่5 บ้านดงบัง ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000 0619629098 ไม่มี Charuwan Thongmun 1349901211293 50 150 ไม่เรียน 2.98 ศิลป์-การงาน ไม่มี ดวงใจ อินทรุกขา นาง บิดา-มารดา 0921809004 เกษตรกร 5000-7000 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 93 H00379 2021-01-06 15:14:25 กิตติยาภรณ์ สาคำภี Kitiyaporn Sakampee หญิง นางสาว 18 ปี 6 เดือน 27 วัน อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี เตย ไทย พุทธ 2002-11-04 Kitiyaporn. Sakampee@gmail.com บ้านเลยที่290 หมู่4ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0991690841 ไม่มี Kitiyaporn sakampee 1349901182447 39 155 ไม่เรียน 2.96 ศิลป์การงาน ไม่มี พิกุล สาคำภี นาง บิดา-มารดา 0837497646 เกษตรกร 5000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 94 H00390 2021-01-06 16:16:50 จันทนา ศรีสมคราม Chantana Srisomkram หญิง นางสาว 18 ปี 2 เดือน 8 วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานาเเก นครพนม ฝน ไทย พุทธ 2003-03-24 wwehtk24y6@gmail.com 124/6 บ้านนาเหนือ ต.พระซอง อ.นาเเก จ.นครพนม 0652688611 hezy_064789 คิดชื่อ ไม่ออก 1129901771380 58.7 160 ไม่เรียน 3.364 ไฟฟ้ากำลัง ภูมิเเพ้,หอบหืด ธิมาลี ศรีสมคราม นางสาว บิดา-มารดา 0808128201 รับจ้างทั่วไป 5000-10000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 95 H00396 2021-01-06 20:59:44 นรันท์ พงษ์ภีระยานันท์ Narant Pongpeerayanant ชาย นาย 25 ปี 6 เดือน 4 วัน เทคนืคนครราชสีมา นครราชสีมา Slam Thai Buddha 1995-11-27 anant.pong@gmail.com 858 ม.1 ถ.ราชสีมาโชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมีอง จ.นครราชสีมา 0935186000 none none 1449900381682 58 187 ไม่เรียน 3.8 ไฟฟ้ากำลัง None เอกอนันต์ อนันทรสิทธิ์ นาย บิดา-มารดา 0644463516 รับจ้างทั่วไป 30000 2 ผู้ปกครอง เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 96 H00397 2021-01-06 21:05:07 ธนวัฒน์ ขอพรกลาง Thanawat Khopornklang ชาย นาย 18 ปี 9 เดือน 13 วัน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา เเบงค์ ไทย พุทธ 2002-08-19 pozzo11503@gmail.com 183/1หมู่1 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 093-3794201 0933794201 BK CM 1309902986728 76 174 เรียน 3.52 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไม่มี ศิริขวัญ ทีพลกรัง นางสาว ลุงป้า-น้าอา 081-8790750 รับราชการ 50,000-60,000 1 ผู้ปกครอง เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 97 H00401 2021-01-07 10:33:42 สิริพร จันทร์สูงเนิน Siriporn Jansongnoen หญิง นางสาว 19 ปี 8 เดือน 3 วัน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา ออย ไทย พุทธ 2001-09-28 siriporn92071@gmail.com 13 หมู่ 6 ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 0990692071 0619319798 สิริพร จันทร์สูงเนิน 1309902903407 63 161 ไม่เรียน 3.07 ช่างกลโรงงาน ไม่มี ดอกรัง จันทร์สูงเนิน นาง บิดา-มารดา 0800740899 เกษตรกร ไม่มี 2 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 98 H00402 2021-01-07 10:40:30 สุชาดา เคลิ้มดอน Suchada Khloemdon หญิง นางสาว 19 ปี 11 เดือน 2 วัน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา น้ำผึ้ง ไทย พุทธ 2001-06-29 pueng093096@gmail.com 80 หมู่ 6 ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 0943042091 suchada_2906 Suchada Khloemdon 1308400001457 45 155 ไม่เรียน 3.40 ช่างกลโรงงาน ไม่มี ประยูร เคลิ้มดอน นาย บิดา-มารดา 0862548986 รับจ้างทั่วไป 9000 3 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 99 H00403 2021-01-07 10:47:36 สุภัสพร ชมคำ Supatporn Chomkum หญิง นางสาว 19 ปี 0 เดือน 22 วัน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา ฟิล์ม ไทย พุทธ 2002-05-10 supatporn06@gmail.com 624 หมู่ 10 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0630532013 0926699254 Supatporn Chomkum 1309902960753 48 160 ไม่เรียน 3.50 ช่างกลโรงงาน ไม่มี รสสุคนธ์ ชมคำ นางสาว พี่น้อง 0933948931 รับจ้างทั่วไป 9000 3 เพื่อน เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 100 H00406 2021-01-07 11:22:00 รัชนีกร บุตสาเดช Ratchaneekorn Bootsadech หญิง นางสาว 18 ปี 5 เดือน 25 วัน โรงเรียนนากระแซงศึกษา กรุงเทพมหานคร จอย ไทย พุทธ 2002-12-07 ratchaneekorn.bo@obec.moe.go.th บ้านเลขที่55 หมู่4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0801506801 0801506801 Rachaneekorn Bootsadet 1348900046026 45 159 ไม่เรียน 3.29 วิทย์-คณิต ไม่มี ระเบียบ บุตสาเดช นาง บิดา-มารดา 0934926312 เกษตรกร 5000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 101 H00413 2021-01-07 14:16:51 ผกามาศ ขอจัดกลาง Pakamas Khochatklang หญิง นางสาว 19 ปี 6 เดือน 28 วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา ไอซ์ ไทย พุทธ 2001-11-03 pakamas.ice0405@gmail.com 52 หมู่11 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30000 096-3982597 0963982597 ไอ ซ์ฯ 1309902913119 87 166 ไม่เรียน 2.85 การโรงแรม ไม่มี ฐิติกาญจน์ โชติพิสิทธิ์ นางสาว บิดา-มารดา 0985983759 รับจ้างทั่วไป 9000 2 เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 102 H00421 2021-01-07 16:57:02 จิราภรณ์ ภูนา Jiraporn Phuna หญิง นางสาว 18 ปี 6 เดือน 27 วัน โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี หญิง ไทย พุทธ 2002-11-04 j.jirapron45@abc.com บ้านเหล่าหมากจันทร์ หมู่ 3 บ้านเลขที่189 ตำบล ท่าลี่ อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 080-7980643 0650900297 Jiraphorn Phoona 1418600028048 50 164 ไม่เรียน 2.95 วิทย์-คณิต ไม่มี นางสาว กุหลาบ โคตรมณี นางสาว บิดา-มารดา 063-0523310 เกษตรกร 3000 2 คน เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 103 H00422 2021-01-07 21:38:35 โสพล พรมลา Sophon Promla ชาย นาย 19 ปี 5 เดือน 3 วัน เทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี หม่ำ ไทย พุทธ 2001-12-29 momsophon09@gmail.com 75/ม.2 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 0955370170 ไม่มี AR sophon 1348800003350 65 172 ไม่เรียน 3.45 อิเล็กทรอนิกส์ บุญหนา พรมลา นาย บิดา-มารดา 0943610275 เกษตรกร 14,000 3 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 104 H00426 2021-01-08 12:07:17 ภาคภูมิ เชียรไธสง pakpume chianthaisong ชาย นาย 18 ปี 0 เดือน 23 วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรัก บุรีรัมย์ ฟิวส์ ไทย คริสต์ 2003-05-09 phutthaisong311@gmail.com บ้านแก่นท้าว หมู่5 เลขที่ 132 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 0839167108 pakpume pakpume Chianthaisong 1409800453177 76 175 เรียน 3.51 ไฟฟ้ากำลัง ไม่มี บุบผา ตรีรัมย์ นาง ปู่ย่า-ตายาย 0990144035 เกษตรกร 4,000 3 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 105 H00427 2021-01-08 12:45:46 ภราดร ทับทิม Pharadon Thupthim ชาย นาย 18 ปี 3 เดือน 3 วัน โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก เบส ไทย พุทธ 2003-02-26 Paradon260246@gmail.com บ้านเลขที่77/2 หมููู่2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0627835930 bestnoname เบส โนเนม 1659902167902 49 169 เรียน 2.94 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี กำธร ทับทิม นาย บิดา-มารดา 0810390966 เกษตรกร 4000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 106 H00428 2021-01-08 21:08:50 ศุภกิจ สีคามเม Suphakit Sikhamme ชาย นาย 23 ปี 5 เดือน 3 วัน วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์ เกมส์ ไทย พุทธ 1997-12-29 ไม่มี 43หมู่6 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 0627577694 suphakit2912 ศุภกิจ สีคามเม 1440500174118 53 165 ไม่เรียน 2.55 วิทย์-คณิต ไม่มี เหรียญทอง สีคามเม นาง บิดา-มารดา 0990571505 เกษตรกร 10,000 2คน เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 107 H00430 2021-01-09 15:01:38 จิราภา สายศรี่ Jirapa Saisri หญิง นางสาว 21 ปี 7 เดือน 23 วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน สกลนคร จอย ไทย พุทธ 1999-10-09 Jirapa3293@gmail.com 85 ม.7 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 0885643393 Joyei21 Joy Jirapa 1471200404666 50 160 ไม่เรียน 3.37 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่มี สกล สายศรี นาง บิดา-มารดา 0981251217 เกษตรกร 20000 4 เพื่อน เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 108 H00437 2021-01-10 15:35:35 ณัฐริกา บุญสาลี Nattarika Bunsalee หญิง นางสาว 19 ปี 2 เดือน 24 วัน โรงเรียนนากระแซงศึกษา กรุงเทพมหานคร หนูเล็ก ไทย พุทธ 2002-03-08 nattarikaboonsalee421@gmail.com บ้านเลขที่52/10 บ.หนองไฮ ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 0825388470 ไม่มี หนู เล็ก 1348900024367 40 151 ไม่เรียน 3.21 วิทย์-คณิต ไม่มี จินตนา พรหมเทศ นางสาว บิดา-มารดา 0856700983 เกษตรกร 3500 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 109 H00438 2021-01-10 16:14:21 พัฒนสิน พรหมสาขา ณ สกลนคร Pattanasin Prommasakha Na Sakonnakhon ชาย นาย 24 ปี 8 เดือน 21 วัน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เจมส์บอน ไทย พุทธ 1996-09-10 patanasin_jame@hotmail.com 139 ถ.ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 0633199109 @jamebonny Jame Bon 1479900314292 68 178 ไม่เรียน 3.18 วิทย์-คณิต ไม่มี วิริยะภรณ์ เทพิน นาง บิดา-มารดา 0807504545 รับราชการ 25000 2 ผู้ปกครอง เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 110 H00440 2021-01-10 17:32:04 นันทพงศ์ นาคพรม Nanthapong Nakprom ชาย นาย 18 ปี 1 เดือน 24 วัน โรงรียนนาบัววิทยา พิษณุโลก เอ๊ะ ไทย พุทธ 2003-04-07 nanthapong.ae@gmail.com 13/1 หมู่ที่8 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 0618910214 0993801614 Asakiri Junpe 1659902172337 73 165 เรียน 3.45 วิทย์-คณิต ไม่มี บุญแต๋ว นาคพรม นาง ปู่ย่า-ตายาย 0948309799 เกษตรกร 1600 1 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 111 H00441 2021-01-10 17:26:16 ศศิกานต์ หามะณี Sasikan Hamanee หญิง นางสาว 19 ปี 2 เดือน 22 วัน โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี พลอยใส ไทย พุทธ 2002-03-10 Sasikanha2545@gmail.com 95 ม.8 ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ 0925605034 Ploy_ty59 Ploy Sasikan 1348500013376 48 166 ไม่เรียน 3.29 วิทย์,คณิต ไม่มี มณีรัตน์ หามะณี นาง บิดา-มารดา 0935542977 เกษตรกร 3000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 112 H00446 2021-01-11 12:15:14 สิริกร คงทน Sirikorn Khongthon ชาย นาย 18 ปี 8 เดือน 20 วัน เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี มอส ไทย พุทธ 2002-09-11 sirikorn.kongton@gmail.com บ้านเลขที่88หมู่7บ้านมาชันต.สำโรงอ.โพธิ์ไทรจ.อุบลราชธานี 0640257603 ไม่มี แมม’มอส’ 1101801252464 61 174 ไม่เรียน 2.92 วิท-คณิต ไม่มี บงการ คงทน นาย ปู่ย่า-ตายาย 0611704170 รับจ้างทั่วไป 5000 1คน ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 113 H00448 2021-01-12 01:36:41 ศิรินท​ร์​ มีปล้อง Sirin Miplong หญิง นางสาว 19 ปี 2 เดือน 26 วัน ฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ น้ำขิง ไทย พุทธ 2002-03-06 Smeeplong@gmail.com​ 65 ม.4 ต. สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์​ 53160 0950232760​ Khingnam63​ Namkhing Sirin 1103703395041 83 158 ไม่เรียน 3.21 ศิลป์​ภาษา​ ไม่มี บัวทูน จันโสดา นาง น้องสาวของย่าแท้ๆ 0877356182 แม่บ้าน 5000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 114 H00449 2021-01-12 07:51:52 วิโรจน์ ประทุมเลิศ Wirocn Prathum ชาย นาย 3 ปี 0 เดือน 5 วัน นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี อ๊อฟ ไทย พุธ 2018-05-27 aof.ubn@abc.com บ้านเลขที19 บ้านนากระแซง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 0627633412 aoflove2544 อ๊อฟ’แอป 1348900001316 89 159 ไม่เรียน 1.57 วิทย์ คณิต ไม่มี สุภาวดี ประทุมเลิศ นาง บิดา-มารดา 0930013174 เกษตรกร 3000-4000 /เดือน 3คน เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 115 H00455 2021-01-13 06:30:22 ณัฐวุฒิ จิตตหาญ Natthawut Chittahan ชาย นาย 21 ปี 10 เดือน 29 วัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบุรี กาย ไทย พุทธ 1999-07-03 guynattha@gmail.com 240/2 หมู่3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 0931582722 ไม่มี กลางคืน เป็นของเรา 1700200092504 59 168 ไม่เรียน 2.58 พละศึกษา ไม่มี นิคม เกตุแก้ว นาง ปู่ย่า-ตายาย 0811974349 รับจ้างทั่วไป 8500 2 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 116 H00456 2021-01-13 09:03:22 วิศรุจ ธรรมสัน Wisaroot Thammasan ชาย นาย 18 ปี 11 เดือน 21 วัน ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา กรุงเทพมหานคร ป๊อบ ไทย พุทธ 2002-06-10 Wisarutpop10@gmail.com 58 หมู่ที่10 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 0950673912 ไม่มี แป๊ป’ป เซอร์ เซอร์ 1348900031959 50 170 ไม่เรียน 2.94 วิทย์-เทคโนโลยี ไม่มี ทองเพียร ธรรมสัน นาง บิดา-มารดา 0629871892 เกษตรกร 8000 3 รุ่นพี่ในโครงการ WiL ไลน์ (line) เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร
แก้ไข 117 H00457 2021-01-13 11:20:40 สุจิตตรา วงศ์สุนา Suchittra Wongsuna หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 4 วัน เหล่าพิทยาคม อุบลราชธานี ออ ไทย พุทธ 2002-10-28 suchittrawongsuna154@gmail.com บ้านร่องคันแยงน้อย 212 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 0628981835 suchittra.281045 Suchittra Wongsuna 1342100127310 39 156 ไม่เรียน 2.87 วิทย์-คณิต ไม่มี ประสงค์ วงศ์สุนา นาย บิดา-มารดา 0862610561 เกษตรกร 3,000 3 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 118 H00463 2021-01-13 15:52:54 ภูรินทร์ บุญนาจเสวี Phurin Boonnajsavee ชาย นาย 23 ปี 7 เดือน 21 วัน โรงเรียนชนบทศึกษา กรุงเทพมหานคร อะตอม ไทย พุทธ 1997-10-11 auau_18@hotmail.com 182 หมู่ที่ 1 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30000 064-2822378 Atomtungmay1526 Phu Rin 1409901656995 55 168 ไม่เรียน 2.03 วิทย์-คณิต ไม่มี นิติศาสตร์ บุญนาจเสวี นาย บิดา-มารดา 0644591666 รับจ้างทั่วไป 10000 2 เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 119 H00475 2021-01-14 19:24:16 ปวีณา การะเกษ Paweena Karaket หญิง นางสาว 20 ปี 0 เดือน 6 วัน โรงเรียนนากระแซงศึกษา อุบลราชธานี เตย ไทย พุทธ 2001-05-26 paweena262544@gmail.com 448หมู่ที่1บ้านนาเจริญ จ.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี้ 0637804128 0959377604 ไม่มี 1348900001651 47 162 ไม่เรียน 3.38 สายวิทย์-คณิต ไม่มี ศิริพร การะเกษ นาง บิดา-มารดา 0829478514 เกษตรกร 8000 3 เพื่อน ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 120 H00479 2021-01-15 15:37:50 อริสา บุญเหลือ Arisa Boonhluea หญิง นางสาว 19 ปี 6 เดือน 10 วัน โรงเรียนนากระแซงศึกษา อุบลราชธานี บุ๋มบิ๋ม ไทย พุทธ 2001-11-21 arisaboonhluea.gmail.com 44หมู่9 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม อ.อุบลราชธานี 0972637389 arisa2544_ อริสา ฯ. 1348900016119 53 162 ไม่เรียน 3.33 วิทย์-คณิต ไม่มี สุวันนา พาวัง นางสาว บิดา-มารดา 0934933295 รับจ้างทั่วไป 9000 3 เพื่อน ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 121 H00487 2021-01-15 22:48:07 รัตติกาล โคตรพรม Rattikan Khotprom หญิง นางสาว 19 ปี 5 เดือน 0 วัน นางัราษฎร์รังสรรค์ นครพนม ละมุด ไทย พุทธ 2002-01-01 lamud13296@gmail.com 188/5หมู่7 บ้านสามัคคี ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 0934413296 0934413296 มะนาว’หวาน 1489200008059 43 158 ไม่เรียน 3.26 วิท-คณิต ไม่มี เมธา โคตพรม นาย บิดา-มารดา 0821084514 เกษตรกร 5000 3 รุ่นพี่ในโครงการ WiL โทรศัพท์ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 122 H00490 2021-01-16 16:56:09 ปวีณ์กร สุขกล้า Paweekorn Sookkla หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 23 วัน เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก เฟิร์น ไทย พุทธ 2003-02-06 paweekornsookkla@gmail. com 38/5 ม.9 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 0947569306 1667717284 เฟิรน์ ซอฟท์ 1659902165225 57 157 ไม่เรียน 2.74 วิทย์-คณิต ไม่มี จวน สังข์นาค นาง ปู่ย่า-ตายาย 0829649041 เกษตรกร 8000 3 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 123 H00493 2021-01-16 19:33:18 ศิริวรรณ รอดเครือทอง Siriwan Rodkruetong หญิง นางสาว 17 ปี 11 เดือน 14 วัน บางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก เฟิร์น ไทย พุทธ 2003-06-17 siriwan2929815@gmail.com 103/2 หมู่5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 080-8480696 0619123284 Siriwan Rodkruetong 1650501118091 50 164 เรียน 3.59 วิทย์ – คณิต ไม่มี เสกสรรค์ รอดเครือทอง นาย บิดา-มารดา 080-7943517 เกษตรกร 7000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 124 H00496 2021-01-17 19:53:38 จิรพัทธ์ โพธิ์ศรี Jirapat Phosri ชาย นาย 18 ปี 5 เดือน 24 วัน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ขอนแก่น โด้ ไทย พุทธ 2002-12-08 cirphaththphothisri04@gmail.com บ้านเลขที่127 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 084-059-2285 ไม่มี จิรพัทธ์ โพธิ์ศรี 1409903169960 80 181 ไม่เรียน 2.84 สายวิทย์-คณิต ไม่มี ธนาวุฒิ โพธิ์ศรี นาย บิดา-มารดา 086-219-1811 เกษตรกร 2 ผู้ปกครอง เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 125 H00498 2021-01-17 20:41:39 อภิชญา พิมพ์กระจ่าง Apichaya Pimkrachang หญิง นางสาว 18 ปี 1 เดือน 28 วัน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา เมย์ ไทย พุทธ 2003-04-03 apichaya3160@gmail.com 249 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 0619583160 mayyy0403 Apichaya Pimkrachang 1300101258025 47 163 ไม่เรียน 3.49 เมคคาทรอนิกส์ ไม่มี ชัชวาล พิมพ์กระจ่าง นาย บิดา-มารดา 0927684311 รับจ้างทั่วไป 20000 2 ผู้ปกครอง ไลน์ (line) เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 126 H00508 2021-01-18 11:08:07 ชัญญาพร อิ่มใจ Chanyapon Aimjai หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 18 วัน เมืองปานวิทยา ลำปาง น้ำหอม ไทย พุทธ 2002-06-13 chanyapon4819@gmail.com 204 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0632464344 chanyapon4819 Chanyapon Aimjai 1529902131607 54 155 ไม่เรียน 2.68 วิทย์-คณิต ไม่มี บุญปั๋น อาติกา นางสาว บิดา-มารดา 0843707874 เกษตรกร 3,000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 127 H00510 2021-01-18 11:44:16 ชัญญานุช อิ่มใจ Chanyanut Aimjai หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 18 วัน เมืองปานวิทยา ลำปาง น้ำทิพย์ ไทย พุทธ 2002-06-13 chanyanut.aimjai18@gmail.com บ้านเลขที่204ต.แจ้ซ้อนอ.เมืองปานจ.ลำปาง 0632467344 0926687206 Chanyanut Aimjai 1529902131593 54 155 ไม่เรียน 2.81 วิท-คณิต ไม่มี บุญปั๋น อาติกา นางสาว บิดา-มารดา 0843707874 เกษตรกร 3000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 128 H00513 2021-01-18 12:37:15 ไพลิน ดิษสวน Pailin Dissuan หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 29 วัน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร พลอย ไทย พุทธ 2002-10-03 pailinploy03@gmail.com 4หมู่5 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 0946834245 0633904720 Pailin Ditsuan 1620601180359 59 161 ไม่เรียน 2.87 ศิลป์-สังคม ไม่มี สุกิจ ดิษสวน นาย บิดา-มารดา 093-3902789 เกษตรกร 6000 3 เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 129 H00514 2021-01-18 14:12:07 สุธาลินี กาทอง Suthalinee Gathong หญิง นางสาว 18 ปี 1 เดือน 12 วัน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี หลิว ไทย พุทธ 2003-04-19 Suthalinee19042546@gmail.com ข้าน้ลขที่79 หมู่2 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 0802538072 0802538072 Suthalinee Kathong 1349901207504 70 160 ไม่เรียน 2.91 วิทย์-คณิต ไม่มี ธัญจิรา กาทอง นาง บิดา-มารดา 0955178354 เกษตรกร 5000-10000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร
แก้ไข 130 H00518 2021-01-18 16:05:39 จารีญา เศรษฐผล Chariya Setthaphon หญิง นางสาว 18 ปี 9 เดือน 22 วัน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก เจน ไทย พุทธ 2002-08-10 jareeya11234@gmail.com 19หมู่ที่1 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์65190 0959480755 Jane 6505 Jane Jareeya 1658700006168 45 160 ไม่เรียน 3.20 วิทย์-คณิต ไม่มี ยนต์ เศรษฐผล นางสาว บิดา-มารดา 0890334584 เกษตรกร 3000-5000 2คน ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 131 H00522 2021-01-18 20:18:00 จารุวิทย์ เพ็งมาลา Charuwit Phengmala ชาย นาย 18 ปี 6 เดือน 28 วัน เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก เฟรม ไทย พุทธ 2002-11-03 charuwitphengmala74@gmmail.com 35 ม.5บ้านเขาดิน ต.ไทรย้อยอ.เนินมะปรางจ.พิษณุโลก 0927807173 Fram0944 Fram charuwit 1679200010507 45 157 ไม่เรียน 2.20 ศิลป์ภาษาจีน ไม่มี น้อย เพ็งมาลา นาง ปู่ย่า-ตายาย 0638841681 ว่างงาน 3000 5 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 132 H00523 2021-01-18 20:44:50 จินห์จุฑายาท ล้านคำ jinjutayat lankam หญิง นางสาว 19 ปี 0 เดือน 1 วัน มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร เปรียว ไทย พุทธ 2002-05-31 ่jin091803@gmail.com 38/17บ้านหนองกุง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 0980826497 0986081882 jinjutayatlankam 1470600141661 52 151 ไม่เรียน 3.93 วิทย์-คณิต ไม่มี สมพร ล้านคำ นาง บิดา-มารดา 0981570449 เกษตรกร 8000 3 เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 133 H00524 2021-01-18 22:46:11 นิศา มีแสง Nisa Meeseang หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 0 วัน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก เฟิร์น ไทย พุทธ 2002-07-01 fern3181@gmail.com 51 หมู่3 ตำบล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 0967765882 fernnn01 นิศา มีแสง 1669900464560 44 164 ไม่เรียน 2.61 วิทย์-คณิต ไม่มี นาย สมชาย นาสิ นาย บิดา-มารดา 0987471944 เกษตรกร 22000 2 ครูแนะแนว ครูแนะแนว เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 134 H00541 2021-01-19 14:26:12 จิราภา บุตรดา Chirapa Bootda หญิง นางสาว 19 ปี 3 เดือน 1 วัน กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู ตาล ไทย พุท 2002-02-28 Jiraphabudda@gmail.com 67 หมู่11บ้านทุ่งกุลาพัฒนา ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 0641185909 Jirapha02 Jirapha Budda 1399400008479 45 154 ไม่เรียน 3.38 วิทย์ คณิต ไม่มี จันเพ็ง อินทรีย์ นางสาว บิดา-มารดา 0933639816 รับจ้างทั่วไป 5000 3 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 135 H00543 2021-01-19 14:29:47 ลัดดาวัลย์ ผิวคำ Latdawan Phiokham หญิง นางสาว 19 ปี 4 เดือน 11 วัน กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู ออม ไทย พุทธ 2002-01-21 latdawan.phiwkham@gmail.com บ้านขอบเหล็ก บ้านเลขที่117 หมู่5 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู latdawan.phiwk 0628329569 Latdawan Phiwkham 1399400007472 43 159 ไม่เรียน 3.42 วิทย์ – คณิต ไม่มี บุญยัง ผิวคำ นางสาว บิดา-มารดา 0992637515 รับจ้างทั่วไป 5000 1 ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 136 H00544 2021-01-19 16:02:48 กมลทิพย์ นำช้าง Kamonthip Namchang หญิง นางสาว 18 ปี 5 เดือน 11 วัน วังทองพิทยาคม พิษณุโลก พลอย ไทย พุทธ 2002-12-21 Kamonthip4605@gmail.com 37หมู่5 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0931210176 0843798728 Kamonthip Namchang 1659902159535 50 160 ไม่เรียน 3.20 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่มี ไพรสนธ์ บุญมี นางสาว บิดา-มารดา 0843798728 เกษตรกร 2000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 137 H00545 2021-01-19 18:11:09 นิธิพัฒน์ แข็งขัน Nithiphat Khangkhan ชาย นาย 18 ปี 6 เดือน 0 วัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พัฒน์ ไทย พุทธ 2002-12-01 nithiphatKhangkhan@gmail.com บ้านเลขที่ 199 หมู่ 2 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 0932380507 phat_nithiphat Nithiphat Khangkhan 1104500040975 80.4 169 เรียน 3.06 วิทย์-คณิต ไม่มี ประสิทธิ์ แข็งขัน นาย บิดา-มารดา 0818546479 รับจ้างทั่วไป 6000 2 ผู้ปกครอง เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 138 H00546 2021-01-19 18:45:46 ปฐมาวดี ดิษสวน Pattamavadee Didsaun หญิง นางสาว 2 ปี 6 เดือน 26 วัน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร โรส ไทย พุทธ 2018-11-05 rosepattamanadee@gmail.com บ้านที่ 54 หมู่ 12 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 0827676811 rose082767 ไอร่โรส คนเดิม 1620600138839 45 162 เรียน 2.56 ศิลป์ภาษา ไม่มี ยิ้ม ดิษสวน นาง บิดา-มารดา 0839537748 เกษตรกร ไม่รู้ค่ะ 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 139 H00548 2021-01-19 19:20:17 ธนพล บุญยัง Thanaphon Bunyang ชาย นาย 18 ปี 6 เดือน 8 วัน สบปราบพิทยาคม ลำปาง คิว ไทย พุทธ 2002-11-23 6140406thanaphon@gmail.com บ้านเลขที่36 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 0631153067 0810200193 Thanaphon Bunyang 1209702081323 63 168 ไม่เรียน 3.09 ช่างอุตสาหกรรม ไม่มี นาย อ้น คล้ายท่าโรง นาย บิดา-มารดา 0810200193 เกษตรกร 20000-30000 2คน ครูแนะแนว ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 140 H00550 2021-01-19 19:24:16 พรชิตา วงเวียน Pornchita Wongwean หญิง นางสาว 18 ปี 2 เดือน 27 วัน ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี เบนซ์ ไทย ไทย 2003-03-05 Pornchitawongwean@gmail.com 120 ม.2 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 0960533913 Pornchita443 Pornchita Wongwean 1348900052212 50 155 ไม่เรียน 3.24 วิทย์-คณิต ไม่มี พนมไพ อังฉกรรณ์ นางสาว บิดา-มารดา 0960533913 เกษตรกร 10,000฿ 2 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 141 H00551 2021-01-19 19:32:51 ปภัสรา กวดนอก Papatsara Kuadnok หญิง นางสาว 19 ปี 6 เดือน 2 วัน ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี เตย ไทย พุทธ 2001-11-29 63010310029@msu.ac.th 49หมู่2ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 0959152350 0959152350 Papatsara kuadnok 1348900016585 45 153 ไม่เรียน 2.9 วิทย์-คนิต ไม่มี ประยูร กวดนอก นาง บิดา-มารดา 0894260490 เกษตรกร 10000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 142 H00553 2021-01-19 22:38:26 จิรารัตน์ ประสาร jirarat prasarn หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 8 วัน โรงเรียนเมืองปานวิทยา ลำปาง บลู ไทย พุทธ 2002-10-24 ิbluejiraratprasarn@gmail.com ที่อยู่ 259 หมู่ที่6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0623034878 ิ0623034878 Jirarat Prasarn 1408200015887 56 156 ไม่เรียน 2.75 วิทย์-คณิต ไม่มี สายทอง ประสาร นาง บิดา-มารดา 0946745326 รับจ้างทั่วไป 5000 2 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 143 H00554 2021-01-20 00:07:43 มนตรี พัฒคาต Monthree Phataka ชาย นาย 22 ปี 5 เดือน 1 วัน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉีย สกลนคร ใหม่ ไทย พุทธ 1998-12-31 Montee0885323324@gmail.com 48 หมู่7 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 097-0988930 ไม่มี ไม่มี 1470700053071 94 173 ไม่เรียน 2.02 วิทย์-คณิต ไม่มี ปราณี พัฒคาต นาง บิดา-มารดา 064-4893314 เกษตรกร 10,000 บาท/เดือน 2 คน ผู้ปกครอง อีเมล์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 144 H00557 2021-01-20 08:23:06 ศราภูมิ พึ่งเจียก Sarapoom Peungjeak ชาย นาย 18 ปี 10 เดือน 28 วัน เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก ซอส ไทย พุทธ 2002-07-04 sauce6132@gmail.com 400/1 หมู่4 ต.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 0956395145 sauce_1599 Sarapoom Peungjeak 1669900465019 53 174 เรียน 3.09 วิทย์/คณิต ไม่มี ขนิษฐา ภูทองขาว นาย บิดา-มารดา 0849785537 รถรับส่งนักเรียน 10,000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 145 H00560 2021-01-20 23:25:23 เกียรติชัย ยนต์ทองหลาง klaetthichai Yonthonglang ชาย นาย 20 ปี 0 เดือน 1 วัน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี ต้อม ไทย พุทธ 2001-05-31 Kyntthxnghlang@gmail.com 38/5 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลรา่ชธานี 0635135334 38 เกียรติชัย ยนต์ทองหลาง 1348500001459 65 165 เรียน 2.17- ศิลป์-ภาษา ไม่มี ใบศรี กุศลส่ง นางสาว บิดา-มารดา 0882420173 แม่บ้าน 9000 1 เพื่อน โทรศัพท์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 146 H00561 2021-01-21 08:57:21 นายชุติเดช วังสถิตธรรม Chutidej Wangsathitham ชาย นาย 20 ปี 4 เดือน 0 วัน จิตรลดา (สายวิชาชีพ) กรุงเทพมหานคร บุ๊ค ไทย พุทธ 2001-02-01 chutidej7374@gmail.com 79/348 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140 0965385539 ไม่่มี chutidej Wangsathitham 1659902061756 67 169 เรียน 3.43 ช่างกลโรงงาน ไม่มี ภาคิน วังสถิตธรรม นาย บิดา-มารดา 0924654949 พนักงานองค์กรของรัฐ 90000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 147 H00562 2021-01-21 09:20:58 มาลี อนันต์ Malee Anan หญิง นางสาว 20 ปี 3 เดือน 12 วัน พังโคนวิทยาคม สกลนคร กิ่ง ไทย พุทธ 2001-02-17 gingmalee44@icloud.com 107 ม.6 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0653194317 0653194317 กิ่ง โนริต๊ะ 1499900342431 53 168 ไม่เรียน 2.60 วิทย์_คณิต ไม่มี ตุ๋ย อนันต์ นาง บิดา-มารดา 0806450223 เกษตรกร 5000 3 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 148 H00566 2021-01-21 15:16:42 สุดารัตน์​ จันสวัสดิ์​ Sudarat​ Chansawat หญิง นางสาว 3 ปี 4 เดือน 1 วัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา​น้อมเกล้ อุตรดิตถ์ เนิร์ซ ไทย พุทธ 2018-01-31 aatt.07255@gmail.com​ บ้านเลขที่70​ หมู่2​ ตำบลบ้านด่าน​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ 0615326303​ 0615326303​ สุดารัต​ น์. 1539900756774 48 163 ไม่เรียน 2.31 วิทย์-คณิต ไม่มี อมรรัตน์​ มณีวัลย์​ นาง บิดา-มารดา 0934601499 รับจ้างทั่วไป 9000 2 ครูแนะแนว เว็บไซต์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 149 H00567 2021-01-24 19:36:31 ชินดนัย ไชยรัตน์ Chindanai Chaiyarat ชาย นาย 20 ปี 3 เดือน 9 วัน นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี เจซี่ ไทย พุทธ 2001-02-20 jaziichalisa@gmail.com 253/4 บ.ห่องคำ ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 090-2583019 jazii4444 เจ’ ซี่ 1340701748601 55 169 ไม่เรียน 2.85 วิทย์-คณิต ไม่มี เพ็ญ ไชยรัตน์ นาง บิดา-มารดา 099-1797589 เกษตรกร 3000 3 เพื่อน เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 150 H00581 2021-01-27 10:01:01 อณุพงษ์ เอียวงษ์ Anuphong Aiawong ชาย นาย 19 ปี 0 เดือน 10 วัน โรงเรียนฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ แบ็ค ไทย พุทธ 2002-05-22 anupong112255@gmail.com 68/5 0927702091 ไม่มี Anupong Eawong 1530500065521 80 165 ไม่เรียน 3.00 ศิลป์ภาษา ไม่มี แสง เอียวงษ์ นาง ลุงป้า-น้าอา 0926820107 ว่างงาน ไม่มี 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 151 H00584 2021-01-27 14:32:49 สิริมา มหาลา Sirima Mahala หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 22 วัน อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี ฝัน ไทย พุทธ 2003-02-07 Sirima3860@gmail.com บ้านเลขที่30 หมู่5 บ้านดงบังเหนือ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 063-4476949 ไม่มี Sirima mahala 1342400019113 45 160 ไม่เรียน 3.32 ศิลป์การงาน ไม่มี สุดใจ มหาลา นาง บิดา-มารดา 085-1269287 ว่างงาน 2 ครูแนะแนว อีเมล์ ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 152 H00586 2021-01-27 14:49:06 ณัฐชยา สิทธิลัย Natchaya Sittilai หญิง นางสาว 19 ปี 1 เดือน 3 วัน โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร เฟิร์ส ไทย พุทธ 2002-04-28 nathchyasiththilay@gmail.com 147 หมู่1 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 0934189580 ไม่มี First’t Natchaya’a 1350101645959 36 148 ไม่เรียน 3.52 วิทย์-คณิต ไม่มี ปราณี สิทธิลัย นาง บิดา-มารดา 0825280665 เกษตรกร 8000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 153 H00588 2021-01-27 15:00:58 ชนิดา ดวงศรี Chanida Doungsri หญิง นางสาว 19 ปี 2 เดือน 23 วัน โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร เอมมี่ ไทย พุทธ 2002-03-09 chnidadwngsri25@gmail.com 100 หมู่5 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 098-2358104 ไม่มี เอ ม. 1359600002245 41 150 ไม่เรียน 2.97 วิทย์-คณิต ไม่มี อนงค์รักษ์ ดวงศรี นาง บิดา-มารดา 094-2755806 เกษตรกร 8000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 154 H00594 2021-01-27 18:39:33 แก้วขวัญ กันต๊ะ Kaewkwan Ganta หญิง นางสาว 18 ปี 1 เดือน 12 วัน โรงเรียนนาบัววิทยา พิษณุโลก น้ำ ไทย พุทธ 2003-04-19 kawkwanganta2546@gmail.com 26/1 ม.13 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 0619014992 0619014992n แก้วขวัญ ฯ. 1749900892234 45 161 ไม่เรียน 3.37 วิทย์ฯ-คณิต ไม่มี นิรันดร์ กันต๊ะ นาย ปู่ย่า-ตายาย 0845986515 เกษตรกร 2500 1 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 155 H00599 2021-01-28 13:39:42 ทวีศักดิ์ ชมภูวิเศบ Taweesak Chompoowises ชาย นาย 18 ปี 8 เดือน 28 วัน วิลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร มิกซ์ ไทย พุทธ 2002-09-03 ไม่มี 119 หมู่5 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร 0802913693 ไม่มี Taweesak Chompoowises 1669900468484 57 168 ไม่เรียน 2.77 ช่างยนต์ ไมมี เบญจมาศ ชมภูวิเศษ นาย บิดา-มารดา 0641329744 เกษตรกร 10000 4 เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 156 H00603 2021-01-28 13:56:44 อภิสิทธิ์ เลิศพงษ์ Apisit Loetpong ชาย นาย 18 ปี 3 เดือน 1 วัน เทศบาลหนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด ลูกโอ๊ค ไทย พุทธ 2003-02-28 apisit280203@gmail.com 160/591 หมู่2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 0641509780 ไม่มี Apisit Loetpong 1209000088298 55 175 เรียน 2.52 วิทย์-คณิต ไม่มี น้ำผึ้ง พ่วงกองนะ นาง บิดา-มารดา 0615171153 พนักงานบริษัท 9000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 157 H00608 2021-01-29 09:46:08 อนุชา อาจศรี Anucha Artsri ชาย นาย 18 ปี 10 เดือน 9 วัน เทศบาลหนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด สาม ไทย พุทธ 2002-07-23 Sam123.fc@gmail.com 104 ม.7 ต.โหรา อ.อาจสามารถ 0830048762 ไม่มี Sam anucha 1459900923078 60 175 เรียน 2.52 วิทย์-คณิต ไม่มี ทัศนีย์ อาจศรี นาง บิดา-มารดา 0862307745 เกษตรกร 10000 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 158 H00613 2021-01-29 13:17:23 สุทธินับ เอี่ยมพงษ์ SUTTHINAI Iamphong ชาย นาย 18 ปี 3 เดือน 15 วัน วังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก ไก่ ไทย พุทธ 2003-02-14 kaisuthinai123@gmail.com 220 หมู่ 11 บ.หนองตาสี ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0618055054 Suthinaikai Suthinai kai 1103703571371 73 185 ไม่เรียน 2.80 สายศิลป์ทั่วไป ไม่มี สมใจ เอี่ยมพงษ์ นางสาว ลุงป้า-น้าอา 0617912009 ว่างงาน ไม่มี ไม่มี ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 159 H00617 2021-01-30 21:34:48 พงศ์พิสุทธิ์ จินดานิล Phogphisut Chindanil ชาย นาย 18 ปี 6 เดือน 18 วัน บางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก มิ้ว ไทย พุทธ 2002-11-13 miewphogpisut@gmail.com 64/119 ณนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 097-9709984 miew097 Miew Phogpisut 1104300565331 82 171 ไม่เรียน 3.12 ทวิศึกษา ไม่มี กัญญา สุปะมารุ่งโรจน์ นาง ปู่ย่า-ตายาย 081-5328226 แม่บ้าน 5,000 1 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 160 H00620 2021-01-31 18:59:29 ทวีชัย หมื่นพรมไพร Taweechai Meumpromprai ชาย นาย 18 ปี 9 เดือน 8 วัน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ บาส ไทย พุทธ 2002-08-24 meephuin062@gmail.com 21/1 บ้านหนองแต้ ตำบลศรีสว่าง อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ 0930758021 0930758021 ทวีชัย หมื่นพรมไพร 1311300073247 58 164 เรียน 2.00 วิทย์-คณิต ไม่ที สังวาลย์ หมื่นพรมไพร นาง ปู่ย่า-ตายาย 0611056184 เกษตรกร 100 3 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 161 H00623 2021-01-31 21:11:29 ธีรพัฒน์ เจือสุข Thiraphat Chueasuk ชาย นาย 19 ปี 7 เดือน 29 วัน เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี โดม ไทย พุทธ 2001-10-03 ไม่มี 101 หมู่5 ตำบลหนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 0989755496 ไม่มี Thiraphat. Chueasuk 1349500003584 60 169 เรียน 2.59 ศิลป์-ภาษา-คอมพิวเตอร์ ไม่มี พัฒนา เจือสุข นาย บิดา-มารดา 0834832857 เกษตรกร 2000 4 ครูแนะแนว โทรศัพท์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 162 H00629 2021-02-01 15:34:58 ปานตะวัน เสนาคำ Pantavan Seanakum ชาย นาย 22 ปี 6 เดือน 9 วัน วิทยาลัยเทพุทธรักษาสกลนคร สกลนคร ซัน ไทย พุทธ 1998-11-22 Pantawansenakum2541@gmail.com 113/11 บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 0985842734 0868500422 Tawan senakum 1480700196646 46 163 ไม่เรียน 2.91 บัญชี ไม่มี น้ำฝน เสนาคำ นางสาว พี่สาว 0863619702 รับจ้างทั่วไป 40000 2 เฟสบุ๊ค อีเมล์ สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 163 H00632 2021-02-01 17:22:55 ปรียาภรณ์ สุภาแสน Preeyaporn Supasaen หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 10 วัน เสด็จวนชยางค์วิทยา ลำปาง น้อยหน่า ไทย พุทธ 2003-02-19 0979961224 48/2. หมู่8 ต บุญนาคพัฒนา อ เมือง จ ลำปาง 088 570 1634 Na290162 หน่าซี่’เบบี้บูล 1529902158785 50 155 ไม่เรียน 2.74 ศิลป์พาณิช ไม่มี จันทร์จิรา สุนะ นางสาว บิดา-มารดา 0948247909 รับจ้างทั่วไป 9000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 164 H00636 2021-02-01 19:52:23 ศุภกิจ นามวงค์ Supakid Namwong ชาย นาย 18 ปี 8 เดือน 21 วัน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง เจต ไทย พุทธ 2002-09-10 Supakid1245@gmail.com 108 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 0980013271 09853258235823 Supakid Namwong 1529902140576 150 178 ไม่เรียน 2.78 สายศิลป์ อาชีพ ไม่มี ฝาย อินอ้าย นาง ปู่ย่า-ตายาย ไม่มี ว่างงาน 600 บาท ผู้สูงอา 1 รุ่นพี่ในโครงการ WiL ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 165 H00638 2021-02-02 09:37:29 จักรี สุปัญญา chakkri supunya ชาย นาย 18 ปี 0 เดือน 14 วัน เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก เค ไทย พุทธ 2003-05-18 chakkri11018@gmail.com บ้านเลขที่121 ม.1 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 0855012884 ไม่มี chakkree supunya 1101801292628 55 170 ไม่เรียน 2.23 วิท-คณิต ไม่มี รัตดา สุทธิ นาง บิดา-มารดา 0963133190 ธุรกิจส่วนตัว(ค้าขาย) 30000-40000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 166 H00641 2021-02-03 08:35:40 ฐิติมา เขียวใจยา Thitima Khiaochaiya หญิง นางสาว 18 ปี 9 เดือน 28 วัน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรุงเทพมหานคร แคท ไทย พุทธ 2002-08-04 Thitima.Ke@obec.moe.go.th 21หมู่3 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 0955861090 Cat_2563 แคท’ เทอรีน 1749900851198 75 160 ไม่เรียน 2.63 วิทย์คณิต ไม่มี ลูกไก่ อวนทอง นางสาว บิดา-มารดา 0877501249 เกษตรกร 8000-9000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 167 H00642 2021-02-03 08:51:45 วัลวรี สระทองเติม Wanwari Sathongtoem หญิง นางสาว 18 ปี 1 เดือน 3 วัน วังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก วุ้น ไทย พุทธ 2003-04-28 Sathongtoem2003@gmail.com 126 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0629517678 ไม่มี ขนม วุ้น. 1650801244636 42 156 ไม่เรียน 2.58 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี ศิริพร สระทองย้อย นางสาว ป้า 0877197084 รับจ้างทั่วไป 2000 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 168 H00648 2021-02-04 12:09:35 อาริสา แก้วเคนมา Arrisa Kaewkanma หญิง นางสาว 18 ปี 9 เดือน 2 วัน ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี ออง ไทย พุทธ 2002-08-30 Arrisakaewkanma@gmail.com บ้านโนน11หมู่2 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 0621855098 0844775220 Arrisa keawkanma 1348900037884 51 160 ไม่เรียน 3.03 วิทย์-คณิต ไม่มี พงศ์ แก้วเคนมา นาง บิดา-มารดา 0844775220 เกษตรกร 4000-5000 2คน เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 169 H00653 2021-02-05 14:35:25 ขนิษฐา วิลาวรรณ Khanittha Wilawan หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 24 วัน โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี ยุ้ย ไทย พุทธ 2002-06-07 yuikhanittha1122@gmail.com 4 หมู่3 บ้านโนนกุง ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0991834354 yuikhanittha1709 Yui khanittha 1348500018041 58 154 เรียน 3.52 วิทย์-คณิต ไม่มี กิตติยา ยิ่งยง นางสาว บิดา-มารดา 0821508754 รับจ้างทั่วไป 3,000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 170 H00659 2021-02-05 21:15:09 อนุสรณ์ จันทร์อ่อง Anuson Chagong ชาย นาย 18 ปี 10 เดือน 0 วัน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก แทน ไทย พุทธ​ 2002-08-01 Chagong2545@gmail.com 15/1หมู่1ตำบลบางกระทุ่ม​ อำเภอบางกระทุ่ม​ จังหวัดพิษณุโลก 0627376329 ไม่มี อนุสรณ์​ จันทร์อ่อง 1650501116128 92 171 ไม่เรียน 2.22 ทวิศึกษา ไม่มี นางลำดวน นวนสุ่ม นาง บิดา-มารดา 0944285597 แม่บ้าน 9000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 171 H00660 2021-02-07 09:19:44 วรภพ อิรทรทรง Woraphob Ainsong ชาย นาย 2 ปี 9 เดือน 10 วัน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรุงเทพมหานคร ตัง ไทย พุทธ 2018-08-22 strang.ain2544@gmail.com 64/3หมู่15ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 0953067562 0953067562 ชื่อ’ตัง 1659902091655 110 183 ไม่เรียน 2:28 ศิลปะทั่วไป ไม่มี นภัทร อิรทรทรง นาง บิดา-มารดา 0866769666 รับราชการ 35000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 172 H00669 2021-02-08 14:04:27 วิภาวรรณ ลัวะตื้น Wipawan Luatuen หญิง นางสาว 18 ปี 8 เดือน 21 วัน เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง พลอย ไทย พุทธ 2002-09-10 wipawan.l321@gmail.com บ้านนิคมเขต16บ.8/1ม.7ต.บุญนาคพัฒนาอ.เมืองจ.ลำปาง 0622761635 xixmmii.10 พลอย ใส 1529902140321 100 165 ไม่เรียน 3.30 พาณิชย์ ไม่มี น้ำทิพย์ ลัวะตื้น นาง บิดา-มารดา 0643463435 เกษตรกร 10000ถ้วน 1 เพื่อน เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 173 H00675 2021-02-09 14:01:51 ปาริชาติ อยู่มา Parichat Yooma หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 9 วัน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง ดรีม ไทย พุทธ 2003-02-20 dream07223@gmail.com บ้านเลขที่ 26 หมู่ 5 ตำบล บุญนาคพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 061-7825104 dxxm.dream Parichart DP 1102003460711 58 156 ไม่เรียน 3.50 พาณิชย์ ไม่มี ดวงดาว ปัญญายืน นางสาว บิดา-มารดา 096-4031679 รับจ้างทั่วไป 9,000 บาท 2 คน ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 174 H00679 2021-02-10 08:17:35 วิชญาดา อินสี Witchayada Insee หญิง นางสาว 18 ปี 10 เดือน 5 วัน โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี นิว ไทย พุทธ 2002-07-27 Witchayada 05381@gmail.com 99หมู่9 บ้านศรีสวัสดิ์ ต.โนนกุง อ.ตระการ จ.อุบลราชธานี 0623505381 ไม่มี เอ็น อี ดับเบิ้ลยู เอส 1348500019951 60 166 ไม่เรียน 3.03 วิทย์-คณิต ไม่มี นางทองใบ อินสี นาง บิดา-มารดา 0810696871 เกษตรกร 3000 2 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 175 H00691 2021-02-10 21:55:30 จุลจักร หมูแก้วเครือ Junlajak mookaewkhruea ชาย นาย 18 ปี 1 เดือน 25 วัน โรงเรียนป่าซาง ลำพูน ขิง ไทย พุทธ 2003-04-06 Junlajak164@gmail.com บ้านเลขที่ 119 หมู่1 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0931649850 0931649850 Junlajak mookaewkhruea 1509966269651 68 173 เรียน 3.28 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่มี ผ่องพรรณ ทันสม นาง บิดา-มารดา 0895567850 ธุรกิจส่วนตัว 12000 2 เว็บไซต์ ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 176 H00698 2021-02-12 10:47:05 ชลชาติ เลื่อนลอย Cholachat lueanioy ชาย นาย 3 ปี 4 เดือน 1 วัน วังโมกข์พิทยาคม/เทคนิคพิจิตร กรุงเทพมหานคร ชล ไทย พุทธ 2018-01-31 Civilization09277 ที่อยู่5 หมู่5 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 0924484305 0924484305 Cholachat lueanioy 1749900866128 67 167 ไม่เรียน 2.53 ยานยนต์ ไม่มี เขา เลื่อนลอย นาย ปู่ย่า-ตายาย 0636600632 รับจ้างทั่วไป 5,000 4 เพื่อน ไลน์ (line) เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 177 H00708 2021-02-13 14:40:13 ณัฐชยา วันนา Natchaya Wanna หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 16 วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร นุ่น ไทย คริสต์ 2003-02-13 pgmobileais91160@gmail.com 195 หมู่12 บ้านหนองเม็ก ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 062-1391857 noon–13 ไม่มี 1430800083720 43 153 ไม่เรียน 3 อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี ประคองศรี วันนา นาง ปู่ย่า-ตายาย ไม่มี เกษตรกร 5000 2 เพื่อน ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 178 H00709 2021-02-13 23:05:19 ชัชฎาภรณ์ จารโพธิ์ Chatchadaporn Janpho หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 2 วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร อุ๋งอิ๋ง ไทย พุทธ 2003-02-27 ไม่มี บ้านหนองพอกใหญ่ 159/4 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 0615587092 aing__fk Chatchadaporn janpo 1479900555729 55 156 ไม่เรียน 3.00 อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี สมหมาย พรมสุริย์ นาง บิดา-มารดา 0651125881 เกษตรกร 5000-6000 2คน เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 179 H00711 2021-02-14 07:09:03 พัชราภรณ์ ร้อยตรอง Pattapron Raltong หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 21 วัน เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร ใบเฟิร์น ไทย พุทธ 2003-02-08 Fern8246patcharapron@gmail. Com 152 หมู่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 0803480564 ไม่มี พัชราภรณ์ ร้อยตรอง 1620601181959 55 156 ไม่เรียน 3 .26 ศิลป์ภาษา ไม่มี อัศฎาการณ์ ร้อยตรอง นาย บิดา-มารดา 0655450299 เกษตรกร 7000 3 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 180 H00718 2021-02-15 14:36:15 พรธิดี แซ่วื่อ Pornhtidee Saewue หญิง นางสาว 18 ปี 9 เดือน 28 วัน นาบัววิทยา พิษณุโลก เก๋ ไทย พุทธ 2002-08-04 pornthideesaewue@gmail.com 273 หมู่15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 0613314876 ไม่มี Pornhtidee Saewue 1659700009591 47 154 ไม่เรียน 2.99 ศิลป์ทั่วไป ไม่มี หล้า แซ่วื่อ นาย บิดา-มารดา 0613314876 เกษตรกร 10000 บาท 5 คน ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 181 H00722 2021-02-15 17:18:10 พฤกษา พันธ์สง่า Phueksa Phansahnga หญิง นางสาว 20 ปี 10 เดือน 28 วัน โรงเรียนคูเมืองวิทยา ชัยภูมิ อุ้ม ไทย พุทธ 2000-07-04 aumphrueksa2543@gmeil.com บ้านเลขที่9 หมู่3 บ้านกุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์36210 0845803524 aumphrueksa2543 ไม่มี 1360501296030 48 151 ไม่เรียน 2.56 วิทย์-คณิต ไม่มี หอมจันทร์ หมั่นมา นาง บิดา-มารดา 0938086563 เกษตรกร 9000 2 เพื่อน ไลน์ (line) ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 182 H00737 2021-02-16 09:07:27 เสาวลักษณ์ บุญน้อย Soawaluk Bunnoy หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 2 วัน โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม กรุงเทพมหานคร ลัก ไทย คริสตร์ 2002-06-29 s2phone406@gmail.com 82 หมู่ที่9 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จัหวัดอุบลราชธานี 0963658124 Saowaluk054326 Timi U’nif 1342100125759 50 158 ไม่เรียน 3.47 เรียนสายศิลป์คำณวน ไม่มี รัญชญา บุญน้อย นาง บิดา-มารดา 0837966237 เกษตรกร 3000 2 ประกาศจากโรงเรียน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 183 H00745 2021-02-16 10:34:15 สิริรัตน์ ขอบเพชร Sirirat Kobpet หญิง นางสาว 3 ปี 4 เดือน 1 วัน วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร ออย ไทย พุทธ 2018-01-31 111 ตำบล ปลาโหล อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 0614514811 0614514811 ไม่มี 1479300023335 64 162 ไม่เรียน 3.86 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี วิลาวรรณ วุฒิตะสาร นาง บิดา-มารดา 0987045664 รับจ้างทั่วไป 6000 1 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 184 H00749 2021-02-16 12:57:29 ไอศูรย์ เต๊กสงวน Aisoon Tecksanguan ชาย นาย 19 ปี 5 เดือน 0 วัน บางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก ใหม่ ไทย พุทธ 2002-01-01 maizaa2469@gmail.com 31/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 0642087721 0642087721 ไอศูรย์ เต็กสงวน 1650501114940 115 180 ไม่เรียน 2.79 คอมพิวเตอร์และการงาน ไม่มี อนัญญา เกิดทิม นาง บิดา-มารดา 084-6947681 รับราชการ 23,580 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 185 H00750 2021-02-16 14:32:06 ชฎาพร ทิพย์เนตร Chadaporn Thipnet หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 11 วัน เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี ฝน ไทย พุทธ 2003-02-18 ไม่มี 211/5 บ.สำโรง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 0990262246 0990262246 ฝน ชฎาพร 1347900000971 49 152 ไม่เรียน 2.98 ศิลป์ ภาษา ไม่มี กนกวรรณ ทิพย์เนตร นางสาว บิดา-มารดา 0821572921 เกษตรกร 3000-5000 2 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 186 H00751 2021-02-16 14:40:08 วุฒินันท์ พลเยี่ยม Wuttinane Phonyiam ชาย นาย 19 ปี 4 เดือน 3 วัน โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี บาส ไทย พุทธ 2002-01-29 wutinan2545@gmail.com 193/8 บ.ร่องคันแยง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 0969705632 ไม่มี Bas wutinan 1342100124167 65 177 เรียน 3.34 ศิลป์ภาษา ไม่มี นางยุภาพร วงค์เคน นางสาว บิดา-มารดา 0894200716 เกษตรกร 3000-5000 4 ประกาศจากโรงเรียน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 187 H00752 2021-02-16 14:45:05 ธัญวรัตน์ เตชะลือ Tunvarat Techalue หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 20 วัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเ ลำปาง ลิน ไทย พุทธ 2002-10-12 Techalue@gmail.com 20/2 หมู่ 3 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 0933162586 linfinz Tunvarat Techalue 1529902145195 85 162 ไม่เรียน 3.14 ไทย อังกฤษ สังคม ไม่มี สิทธิชัย เตละลือ นาย บิดา-มารดา 0817961157 ขายเครื่องดนตรีไทย 30,000 3 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ ครูแนะแนว สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 188 H00758 2021-02-16 14:50:35 เขมิกา เรือนช้าง Kemmika Rueanchang หญิง นางสาว 18 ปี 11 เดือน 15 วัน เจรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นค ลำปาง บัว ไทย พุทธ 2002-06-16 Kemmika160645@gmail.com 189 บ้านเหล่า หมู่4 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 0841360836 0611025174 Kemmika rueanchang 1529902132221 57 167 ไม่เรียน 2.98 ศิลป์-คำนวณ เขมฑัต เรือนช้าง นาย บิดา-มารดา 092-472-2897 รับจ้างทั่วไป 40000 2 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ ครูแนะแนว สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 189 H00766 2021-02-17 00:08:39 ทิพากร สิงห์โตขำ Tipakorn Singtokhum ชาย นาย 18 ปี 6 เดือน 15 วัน โรงเรียนไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา ปังปอนด์ ไทย พุทธ 2002-11-16 pondkika@gmail.com 66/3 ม.4 ต 091-8520701 xpuodx Tipakron Singtokom 1149600082747 46 166 เรียน 2.47 ศิล-ภาษา ไม่มี วิชัย สิงห์โตขำ นาย บิดา-มารดา 065-7087153 รับจ้างทั่วไป 15,000 1 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 190 H00781 2021-02-17 17:26:58 กรกนก ศิริวัน Kornkanok Siriwan หญิง นางสาว 18 ปี 3 เดือน 15 วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร เจนนี่ ไทย คริสต์ 2003-02-14 janny1425@gmail.con 160หมู่4 บ้านไทยสมบูรณ์ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 0649404559 janny1402 ไม่มี 1479000009124 43 157 เรียน 3 อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี สีนวล ศิริวัน นาง บิดา-มารดา 0929135285 เกษตรกร 5000-10000 3 เพื่อน โทรศัพท์ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 191 H00794 2021-02-19 02:39:55 พิตราภรณ์ เกิดขุมทอง Phittaphon Koedkhumthong หญิง นางสาว 19 ปี 1 เดือน 8 วัน วังเหนือวิทยา ลำปาง มันนี่ ไทย พุทธ 2002-04-23 moneyza60@gmail.com 25 ม.2 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 0625813453 phittaphon_ พิตราภรณ์ เกิดขุมทอง 1529000002137 46 153 ไม่เรียน 1.54 ศิลป์ภาษา ซึมเศร้า วัชระ เกิดขุมทอง นาย บิดา-มารดา 0623969664 รับจ้างทั่วไป 9000 3 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 192 H00800 2021-02-19 09:58:23 กมลทิพย์ สุวรรณ​เพชร Kamolthip​ Sawanphet หญิง นางสาว 18 ปี 10 เดือน 25 วัน เสด็จวนชยางค์กุลวิทยา ลำปาง มิ้น ไทย พุทธ​ 2002-07-07 Kamolthipsu07663@gmail.com 30/3​ หมู่13​ ต.นครป่าหมาก​ อ.บางกระทุ่ม​ จ.พิษณุโลก​ 65110 0932359048​ Mint070718 Mint​ kmt 1650501115989 56 161 ไม่เรียน 2.43 ศิลป์ภาษา​ อังกฤษ​-จีน ไม่มี หนึ่งฤทัย สุวรรณ​เพชร​ นาง บิดา-มารดา 08-77300646​ รับจ้างทั่วไป 10000 2 เฟสบุ๊ค ไลน์ (line) ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 193 H00802 2021-02-19 10:14:44 เสาวลักษณ์ พินทอง Saowaluck Pinthong หญิง นางสาว 18 ปี 7 เดือน 27 วัน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง ฟิล์ม ไทย พุทธ 2002-10-05 film.saowaluck@gmail.com 264 หมู่ที่15ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปางพก 0615921129 Film07292 Saowaluck Pinthong 1529902143851 65 155 ไม่เรียน 3.25 พาณิชย์ ไม่มี นาย สมพงษ์ พินทอง นาย บิดา-มารดา 0861173692 รับจ้างทั่วไป 10,000 4 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก สนใจศึกษาต่อจึงสมัครเผื่อไว้เป็นทางเลือก
แก้ไข 194 H00813 2021-02-19 12:30:59 ดวงสมร ฉลาดล้ำ Duangsamon Chalalalam หญิง นางสาว 19 ปี 0 เดือน 12 วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร น้อง ไทย ไทย 2002-05-20 duangsamon.jbs2545@gmail.com 75หมู่16 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 0958303455 sonong2545 โซ’น้อง’ง 1479300013747 48 157 ไม่เรียน 3 อิอล็กทรอนิกส์ ไม่มี สมศรี สมัย นาง บิดา-มารดา 0925050365 ว่างงาน 5,000 1 เพื่อน เฟสบุ๊ค เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 195 H00823 2021-02-20 15:29:16 ปอแก้ว ยกจัตุรัส Paokaew Yokchatturas หญิง นางสาว 18 ปี 9 เดือน 25 วัน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ น้อยหน่า ไทย พุทธ 2002-08-07 porkaewy@gmail.com บ้านสะพานหิน 197 หมู่2 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 0961784232 xnoinazq ปอเเก้ว ว- 1368600005359 47 156 ไม่เรียน 3.16 วิทย์-คณิต ไม่มี กรองเเก้ว ยกจัตุรัส นางสาว บิดา-มารดา 0987957530 เกษตรกร 3000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 196 H00827 2021-02-21 20:13:29 วรรณภา เพชรปลูก Wannapa Phetpluk หญิง นางสาว 19 ปี 2 เดือน 1 วัน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก สปอย ไทย พุทธ 2002-03-31 Poy310345@gmil.com 144/1ม.13ต.บางระกำอ.บางระกำจ.พิษณุโลก 0629435209 0629435209 Wannapa Phetpluk 1659500004731 60 168 ไม่เรียน 3.41 การตลาด ไม่มี สมพร เพชรปลูก นาย บิดา-มารดา 0629411041 เกษตรกร 9000 2 เพื่อน เฟสบุ๊ค มีรุ่นพี่ในโครงการ WiL แนะนําให้มาสมัคร เพื่อนชวนให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 197 H00831 2021-02-22 16:50:04 โชติกา วงษาเนาว์ Chotika​ Wongsanao หญิง นางสาว 3 ปี 4 เดือน 1 วัน โรงเรียนท่าน​ผู้หญิง​จันทิมา​พึ่ สกลนคร จีจี้ ไทย พุทธ​ 2018-01-31 Chotikawongsanao@gmail.com​ บ้านเลขที่293​หมู่10ซอย3บ้านชมภูพาน​ ต.สร้างค้อ​ อ.ภูพาน​ จ.สกลนคร 0840370783​ 0840370783​ ฉัน’จี้ 1209601361029 50 165 ไม่เรียน 2.97 วิทย์-คณิต ไม่มี ชนุตา ธิดา นางสาว บิดา-มารดา 0811564235 ว่างงาน 800 1 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 198 H00834 2021-02-23 08:26:47 พรนิภา ศรีเลิศ Phonnipa Srilert หญิง นางสาว 19 ปี 4 เดือน 4 วัน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบา สกลนคร โบว์ ไทย พุทธ 2002-01-28 phonnipa2002@gnail.com บ้านเลขที่ 236 หมุ่11 บ้านหลุบเลา ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 0629904001 01372248 Brook lyu 1479900514925 75 160 ไม่เรียน 3.29 วิทย์-คณิต ไม่มี รุ่งราวรรณ แสงสาร นาง บิดา-มารดา 0612513142 เกษตรกร 3000 3คน ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ ครูแนะแนวแนะนําให้สมัครเข้าโครงการ
แก้ไข 199 H00838 2021-02-23 20:48:58 สุปัญญา ทองย้อยยอด Supanya Thongyoiyot หญิง นางสาว 19 ปี 3 เดือน 6 วัน วังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก แตน ไทย พุทธ 2002-02-23 supanyathongyioyod@gmail.com 109/1 ม 11 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 0946325393 tantoy11326 Supanya Tan 1650801238091 47 163 ไม่เรียน 3.06 วิทย์-คณิต ไม่มี สุเทพ เอี่ยมพงษ์ นาย บิดา-มารดา 0946254108 รับจ้างทั่วไป 9000 2 รุ่นพี่ในโครงการ WiL เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 200 H00847 2021-02-25 14:18:41 ชัยยา อัคติ Chaiya Oakkhati ชาย นาย 19 ปี 4 เดือน 19 วัน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบา สกลนคร ก้อง ไทย พุทธ 2002-01-13 chayyaxakhti2@gmail.com บ้านเลขที่ 28/3 หมู่ 5 บ้านสร้างแก้ว ตำบล สร้างค้อ อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร 0653196710 ไม่มี พริ๊’ ก้อง’ ง บ่าว’ไท’บ้าน’น 1479900513716 63 177 เรียน 3.07 วิทย์-คณิต ไม่มี นคร อัคติ นาง บิดา-มารดา 0913752674 เกษตรกร 9,000 2 ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 201 H00848 2021-02-25 14:16:01 ชมัยพร เลานวดวัน Chamaiphon Laonuadwan หญิง นางสาว 2 ปี 5 เดือน 5 วัน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาบารมี สกลนคร ยี่หุบ ไทย พุทธ 2018-12-27 hub456784@gmail.com บ้านเลขที่ 45/2 หมู่ 11 ตำบล หลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 0631807014 ไม่มี chamaiphon Laonuadwan 1471800010855 46 147 ไม่เรียน 3.54 วิทย์ – คณิต ไม่มี บวน เลานวดวัน นาง บิดา-มารดา 0933494919 ว่างงาน 2000-3000 3 คน ตัวแทน/เจ้าหน้าที่โครงการที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
แก้ไข 202 H00852 2021-02-27 17:13:44 สุวรรณ บุญล้อม Suwan Boonlom ชาย นาย 18 ปี 11 เดือน 21 วัน บ่อแก้ววิทยา กำแพงเพชร แพน ไทย พุทธ 2002-06-10 Sbbkwty01@gmail.com 43 ม.8 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 0932500356 Pan10062545 แพน’ คุง 2629500000084 60 172 ไม่เรียน 3.70 วิทย์-คณิต ไม่มี จรัส บุญล้อม นางสาว ลุงป้า-น้าอา 0801357208 รับจ้างทั่วไป 4000 1 ครูแนะแนว เฟสบุ๊ค ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
แก้ไข 203 WLK00879 2021-03-06 09:04:01 ธนพร พาเหม Thanaporn Phaem หญิง นางสาว 20 ปี 0 เดือน 13 วัน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี บี ไทย พุทธ 2001-05-19 Thanapornphaem@gmail.com 255หมู่10 บ้านปากน้ำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0946563038 Thanaporn Thanaporn Phaem 1349901096753 75 155 ไม่เรียน 2.27 ศิลป์การงาน ไม่มี ระเอียด บุตรสง่า นางสาว บิดา-มารดา 0946563038 รับจ้างทั่วไป 6000 2 เฟสบุ๊ค เฟสบุ๊ค เรียนจบได้วุฒิ ป.ตรี.และประสบการณ์ทํางาน 2 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการศึกษาต่อ