สมัคร WiL ปวส. 2564

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2564กรอกข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลนักศึกษา
หมายเลขผู้สมัคร
เพศ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ชื่อจริง ภาษาอังกฤษ *ดูตามบัตรประชาชน
นามสกุล ภาษาอังกฤษ *ดูตามบัตรประชาชน
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
เกิดวันที่ (เดือน/วัน/ปี) *
ชื่อเล่น *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ส่วนสูง (เซนติเมตร) *
น้ำหนัก (กิโลกรัม) *
โรคประจำตัว * ถ้าไม่มีโรคประจำตัว ให้ตอบว่า ไม่มี
การติดต่อนักศึกษา
อีเมล์ (รูปแบบ xxx@abc.com) *
โทรศัพท์ (รูปแบบ 0xx-xxxxxxx) *
Line ID * ถ้าไม่มี ให้ใส่ว่า ‘ไม่มี’
ชื่อใน Facebook * ถ้าไม่มี ให้ใส่ว่า ‘ไม่มี’
ข้อมูลการศึกษาปัจจุบัน
ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย *
จังหวัด *
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน * กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้เกรด 5 เทอม
วุฒิการศึกษา *
เแผนการเรียนและสาขาที่จบมา *
ท่านได้เรียน รด หรือไม่ *
ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ อาคาร ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด *
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อจริง *
นามสกุล *
คำนำหน้าชื่อ *
เบอร์โทรศัพท์ (รูปแบบ 0xx-xxxxxxx) *
ความสัมพันธ์ *
อาชีพผู้ปกครอง *
รายได้รวมของผู้ปกครอง ต่อเดือน *
จำนวนบุตรที่อยู่ในอุปการะของผู้ปกครอง *นับรวมผู้สมัครด้วย
ข้อมูลการติดต่อ
ท่านทราบข่าวโครงการ WiL จากช่องทางใดเป็นอันดับแรก *
ช่องทางใดที่ท่านสะดวกในการรับข้อมูลหรือข่าวสารโครงการ *
เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ *
ผู้ปกครองประสงค์ให้ท่านทําอย่างไร หลังจากเรียนจบมัธยม/ปวช *

 

 
ยกเลิกการสมัคร