Smart (2015) Service Co., Ltd.

Smart (2015) Service  เราหนึ่งในผู้ที่ร่วมพัฒนาโครงการ  “WiL โรงเรียนในโรงงาน  (Work-Integrated Learning) ” และ “RDII QS (Research Research Development and Industrialization Process)” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) และเป็นเจ้าแรกในการตำเนินโครงการ WiL-STI และ RDII QS

WiL โรงเรียนในโรงงาน  (Work-Integrated Learning) : เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคนิค กับภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกกรมผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของภาดอุตสาหกรรมและพัฒนากำลังคนผ่านระบบ “โรงเรียนในโรงงาน” และเพื่อแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องด้านความรู้ความสามารถระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา  Smart(2015) Service เริ่มเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการ WiL ตั้งแต่ ปี 2015 โดยภาคอุตสาหกรรมที่ Smart(2015) Service ได้เข้าร่วมการดำเนินโครงการที่ผ่านจนถึงปัจจุบันได้แก่ บริษัท

  • บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด
  • บริษัทสหฟาร์ม จำกัด
  • Stars Microelectronics (Thailand) Public Co., Ltd.
  • Central Pattana Public Company Limited (CPN)
  • Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd.
  • Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd.
  • Shin-Etsu SiliCones (Thailand) Co.Ltd.
  • Continental Tyres (Thailand) Co.,Ltd.

RDII QS (Research Research Development and Industrialization Process) : กระบวนการการพัฒนาการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โดย RDII QS เป็นระบบการพัฒนากำลังคน ผ่านการเรียนรู้การสร้างระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพในการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หลักการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของลูกค้า (Product Marketing) การออกแบบผลิตภัณ์ (Product design) การสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Product Prototype) การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Mass Production) และ การส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า (Market knowledge) โดยทุกขั้นตอนจะได้รับการอบรมและแนะนำอย่างใกล้ชิดผ่านผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระบบงานอุตสาหกรรม

—————————————————————————————————————————————-