รวม file หลักสุตร ปวส ….

รหัส 3000 ปวส.57 ทักษะชีวิต

รหัส 3111 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

รหัส 3102 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

รหัส 3104 สาขาวิชาไฟฟ้า

รหัส 3105 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รหัส 3101 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

รหัส 3123 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

รหัส 3124 สาขาวิชาปิโตรเคมี

รหัส 3127 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

รหัส 3128 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

Back