โครงสร้างการบริหารงานของ Smart 2015 ….

Smart (2015) Services Co.,Ltd

 

นายโภคิน  ประสิทธิ์สุทธิพร 

Mr.Pokin   Prasitsutthiporn

Pokin.pra@smart2015.co.th

กรรมการผู้จัดการบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด

 

นางสาวลักษิกา  น้อยหมอ

Management Co-ordinator

Laksika.noi@smart2015.co.th

 

Project manager

นายธนกร อุดมธีรนันท์ 

Project manager

ปริญญาตรี : วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาโท  : วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Thanakorn.udo@smart2015.co.th

นางสาวณิชานันท์ โรจนวงศ์

Project manager

ปริญญาตรี : วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาโท  : วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Nichanan.rod@smart2015.co.th

นายพงศกร ชิดชอบ

Project manager

ปริญญาตรี : วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาโท  : วิศวกรรมเครื่องกล

Phongsagorn.chi@smart2015.co.th

 

นางสาวปิยะนุช อังสนั่น

Project manager

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Piyanut.Ang@smart2015.co.th

นายรีรวัติ เทพารักษ์

Project manager

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Reerawat.tap@smart2015.co.th

 

Academic manager

นางสาวพิชญกานต์ เติมฤทธิกุล

Academic manager

ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิศวกรรมอาหาร

ปริญญาโท : อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิศวกรรมอาหาร

Pitchayakarn.ter@smart2015.co.th

นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณชัญ

Academic manager

ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

Nattakarn.suw@smart2015.co.th

นายเกษมสันต์ สุขสมัย

Academic manager

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

Kasamson.suk@smart2015.co.th

 

นางสาวนฤมล อนุนิวัฒน์

Academic Manager

ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาโท : อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิศวกรรมอาหาร

Naruemol.Anu@smart2015.co.th

นางสาวชฎาพร วงษ์ศรี

Academic Manager

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

Chadaporn.won@smart2015.co.th

 

Industrial Co-ordinator

นางสาวพิมลภรณ์ พรมโชติ

Industrial Co-ordinator

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอาหาร

Pimolporn.pro@smart2015.co.th

นางสาวสินีนาฏ ขันศิริ 

Industrial Co-ordinator

ปริญญาตรี : มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ

Sineenard.kha@smart2015.co.th

นายสุรจิต เสถียรกาล

Industrial Co-ordinator

Surajit.sat@smart2015.co.th