บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 355 ชั้น 2. (ยูนิตที่ 3-8) ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-003-8045 E-mail : Admin@smart2015.co.th
เลขที่เอกสาร
ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์
นามผู้สั่งซื้อ
ใช้สำหรับโครงการ
จุดประสงค์ในการสั่งซื้อ
วันที่ต้องการใช้
ลำดับ รายการสั่งซื้อ ยี่ห้อ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย หมายเหตุ
*หมายเหตุ : กรุณาแนบใบเสนอราคา(ถ้ามี)
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เพราะ
ผู้ขอสั่งซื้อ ผู้อนุมัติในการสั่งซื้อ
(
) (
)
วันที่
วันที่