บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 355 ชั้น 2. (ยูนิตที่ 3-8) ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-003-8045 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558010460
ใบสำคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
สถานะ
ได้จ่ายเงินให้กับ
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ เลขที่
เป็นการชำระค่า
ลำดับ รายละเอียด ปริมาณ หน่วยละ จำนวนเงิน
รวมเป็นเงิน 0
VAT 7%
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) : ถ้วน รวมเงินทั้งสิ้น 0
                             
(  ) เงินสด (  ) โอนผ่านธนาคาร (  ) ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
                  ข้าพเจ้าได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
ผู้รับเงิน
( )
สำหรับบุคคลภายนอก
ผู้ขอเบิก
ผู้อนุมัติ
( ) ( )
วันที่
วันที่