บริษัท Smart(2015)Services และ บริษัท Prime management solutions ได้เข้าร่วมการต้อนรับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัท

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท Smart(2015)Services และ บริษัท Prime management solutions ได้เข้าร่วมการต้อนรับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ที่บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) โดยมีคุณเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ คุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิคและคณะผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) พร้อมด้วย ดร. บรรพต หอบรรลือกิจ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) คุณธนกร อุดมธีรนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Prime management solutions และ คุณโภคิน ประสิทธิ์สุทธิพร กรรมการผู้จัดการบริษัท สมาร์ท 2015 เซอร์วิสเซส พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมในการนำเสนอโครงการ Research Development and Industrialization – RDI ที่บริษัท Prime management solutions และ สมาร์ท 2015 เซอร์วิสเซส เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินโครงการในครั้งนี้

โดยหลักการ RDI นี้เป็นกระบวนการการพัฒนาการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โดย RDII QS เป็นระบบการพัฒนากำลังคน ผ่านการเรียนรู้การสร้างระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพในการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หลักการ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ” เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของลูกค้า (Product Marketing) การออกแบบผลิตภัณ์ (Product design) การสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Product Prototype) การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Mass Production) และ การส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า (Market knowledge) โดยทุกขั้นตอนจะได้รับการอบรมและแนะนำอย่างใกล้ชิดผ่านผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระบบงานอุตสาหกรรม