เปลี่ยนรหัส Login ….

Change E-mail Password

 Your username (ชื่อ.นามสกุล3ตัวแรก ภาษาอังกฤษ)
@smart2015.co.th
 Your Old Password
 New Password
 Confirm New Password

รหัสต้องมี 8 ตัวขึ้นไป มีตัวอักษรใหญ่ ,ตัวอักษรเล็ก และตัวเลข และไม่มีเครื่องหมายพิเศษดังนี้ !,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~