Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd.

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปัจจุบัน (2018) 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  : 287 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 116 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 171 คน

ระดับปริญญาโท : 15 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ จำนวน  8 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 7 คน

ด้านงานอุตสาหกรรม

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) : นักศึกษาเข้าฝึกงานในตำแหน่งพนักงานปฎิบัติการ ในแผนก Production (ฝ่ายผลิต) เป็นระยะเวลา 2 ปี

ระดับปริญญาโท : นักศึกษาเข้าฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร เป็นระยะเวลา 2 ปี

ด้านการศึกษา

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) :

รุ่นที่ 1 : นักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาอุตสาหกรรม สาขางานช่างอิเล็คทรอนิกส์  หลักสูตร 2 ปี  สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รุ่นที่ 2 : นักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต  หลักสูตร 2 ปี สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ระดับปริญญาโท : นักศึกษาเข้าฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร เป็นระยะเวลา 2 ปี