ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน จากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เฉพาะนักเรียนที่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นอกเหนือจากวันที่กำหนดในศูนย์สอบเท่านั้น
ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกติดตาม กำหนดการเซ็นสัญญา และ กำหนดการในการเริ่มต้นโครงการ ซึ่งจะประกาศอีกครั้งผ่านทาง

Website : https://www.smart2015.co.th/

Facebook : SMART 2015 Services

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน