Smart 2015 Services เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัท

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริษัท Smart (2015) Services และ บริษัท Prime management Solution ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 2 หลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมปฎิบัติ (ต่อเนื่อง)
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

โดยทั้งสองหลักสูตรจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสำหรับนักศึกษาผู้มีประสบการณ์การทำงานและต้องการเพิ่มเติมความรู้ในเชิงวิศวกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะการปฎิบัติการ โดยวัตถุประสงค์ของทั้งสองหลักสูตรมีดังนี้

1. หลักรสูตรระยะสั้น 2 ปี สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จระดับ ปวส. หรือ 1 ปี สำหรับ ป.ตรี สายวิทย์ สาขาอื่นที่สัมพันธ์
2. เหมาะสำหรับผู้กำลังทำงาน ทำงาน+เรียน มีโรงงานเป็นโรงเรียน
3. ทักษะวิศววกรรมปฏิบัติการสร้างชาติ ตอบโจทย์ Thailand 4.0

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรมา ณ โอกาสนี้