WiL โรงเรียนในโรงงาน (Work-Integrated Learning) :  โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ โรงเรียนในโรงงาน โดยเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ , ภาคการศึกษา , ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของภาดอุตสาหกรรมและพัฒนากำลังคนผ่านระบบ “โรงเรียนในโรงงาน” และเพื่อแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องทางด้านความรู้ความสามารถระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา

        โดย ผู้ริเริ่มโครงการ "โรงเรียนในโรงงาน" คือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)" ได้ร่วมมือกับ ภาคการศึกษา คือ มหาวิทยาลัย ,วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น กับ ภาคเอกชน ซึ่งได้แก่

 • บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด
 • บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
 • Stars Microelectronics (Thailand) Public Co.,Ltd.
 • Central Pattana Public Company Limited (CPN)
 • Goodyear (Thailand) Public Co.,Ltd.
 • Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd.
 • Shin-Etsu SiliCones (Thailand) Co.Ltd.
 • Continental Tyres (Thailand) Co.,Ltd
 • บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
 • บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

โครงการ "WiL โรงเรียนในโรงงาน (WiL-STI)" นั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 2 องค์ประกอบได้แก่

1. ภาคการศึกษา ซึ่งได้แก่ สถาบันการศึกษาในระดับวิทยาลัยเทคนิค และ ระดับมหาวิทยาลัย

2. ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) :

 

        นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยเมื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนจะได้เข้าเรียนในระดับ ปวส ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมของโรงงานนั้นๆ โดยนักเรียนจะเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนค่าทำเนียมการศึกษา และ ค่าหอพักตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ (ไม่เกิน 2 ปี)

 

หน้าที่ของนักศึกษาระดับ ปวส ที่เข้าร่วมโครงการ : เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการนักศึกษา ปวส. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ปฎิบัติงานในตำแหน่งพนักงานปฎิบัติการ/ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงงานที่ได้เข้าร่วมในโครงการโดยหน้าที่ที่ได้รับต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนและผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค โรงงานอุตสหกรรม สวทน และ Smart 2015 Services)
 2. เรียนในระดับ ปวส. โดยตารางการเรียนจะถูกจัดให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการทำงาน
 3. ปฎิบัติตามระเบียบวินัยของโครงการอย่างเคร่งครัด

 

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ :

 1. เงินสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
 2. เงินสนับสนุนค่าที่พัก
 3. เงินค่าแรง โดยเที่ยบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำในเขตพื้นที่นั้นๆ
 4. เมื่อเรียนจบหลักสูตร 2 ปี นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส ตามสาขาที่นักศึกษาได้เรียนจากวิทยาลัยเทคนิคที่นักศึกษาสังกัดในโครงการนั้นๆ

 

นักศึกษาปริญญาโท :

        นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของบริษัท (วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เหมาะสม) เมื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ในคณะ และ ภาควิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานของบริษัท/อุตสาหกรรมนั้นๆ โดยนักศึกษาจะเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร

 

หน้าที่ของนักศึกษารปริญญาโท ที่เข้าร่วมโครงการ : เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการนักศึกษา ปวส ทีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร / วิศวกร (ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงงาน)
 2. ถอดองค์ความรู้จากการทำงานเพื่อนำมาบูรณาการเป็นบทเรียนสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.
 3. เป็นพี่เลี้ยงและเป็นคุณครูสอนนักศึกษาระดับ ปวส. ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากทางโครงการ โดยการสอนจะเน้นไปที่การบูรณาการความรู้จากการทำงานเป็นหลัก
 4. เรียนในระดับปริญญาโท และ ทำวิทยานิพนธ์

 

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ :

 1. เงินสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
 2. เงินสนับสนุนค่าที่พัก
 3. เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
 4. เมื่อเรียนจบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาโท ตามสาขาที่นักศึกษาได้เรียน จากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดในโครงการนั้นๆ

 

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงานที่ผ่านมา

 

 

ภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงานที่ผ่านมา

 

ระดับอุดมศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

 1. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
 4. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 5. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 6. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 7. วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะสิงห์บุรี
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 9. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน

 

ระดับมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา