ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ภาคอีสาน (นครราชสีมา)

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ภาคอีสาน (นครราชสีมา)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส ในโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ทางคณะกรรมการได้ประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสำหรับโครงการ WiL -Sony จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 ลำดับ เลขที่การสมัคร  ชื่อ – สกุล  โรงเรียน จังหวัด
1 0001 นางสาวธิดาพร สว่างสุข ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา
2 0002 นางสาวพิมพ์วิภา วรรณกัมมิโก ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา
3 0003 นางสาวออนรวี บุญลือ ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา
4 0005 นางสาวรัชดาภรณ์ เฉียดไธสง ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา
5 0007 นายฆนากร วังแก ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา
6 0008 นายศิธณากร เชื่อมเป็น ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา
7 0009 นายเมธัส บัวบาน ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา
8 0010 นายหัสวรรษ กัญคำแหง ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา
9 0014 นายจิระศักดิ์ ชัยลด จักราชวิทยา นครราชสีมา
10 0015 นายกล้าณรงค์ สายสุด จักราชวิทยา นครราชสีมา
11 0017 นางสาวสมฤทัย เสงี่ยมโคกกรวด อาชีวิศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา
12 0018 นางสาวสุชาวดี เจ็กสันเทียะ ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
13 0020 นายธีพงษ์ ทะชาดา วังไม้แดงพิทยาคม นครราชสีมา

 

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ทางคณะกรรมการและผู้ดำเนินโครงการจะทำการประกาศ วัน-เวลา ในการรายงานตัวอีกครั้งผ่านทาง

www.smart2015.co.th หรือ Facebook : Smart 2015 Services

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบทุกท่าน