ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงการ WiL-Sony ภาคอีสาน

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการ WiL-Sony ภาคอีสาน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส ในโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ทางคณะกรรมการได้ประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สำหรับโครงการ WiL -Sony  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

ลำดับ เลขที่
การสมัคร
ชื่อ – สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 0018 นางสาวนุชรา  สายพา ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
2 0019 นางสาวภัสรา  มังสะพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
3 0023 นางสาวเนตรนภา  มงคลภาส ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
4 0053 นายณัฐภัทร   ขจรฤทธิ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
5 0054 นายพีรกานต์   คึมยะราช หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
6 0055 นายเกียรติศักดิ์   หลักแวงมล เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
7 0080 นางสาวอภิญญา   บุญมา ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
8 0083 นางสาวกรวิภา  สายแสง ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
9 0084 นางสาวจตุพร   สู้ณรงค์ ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
10 0094 นางสาวมลฑกานต์  บุญทศ ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
11 0095 นางสาวปติมาพร   เด่นดวง ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
12 0096 นายอนุชา   อุทสาร ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
13 0099 นางสาวกิตติยา  ประชุมเหล็ก ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
14 0101 นางสาวสุนิสา   พุทธขิน ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
15 0116 นางสาวนววรรณ   จรรยาโน วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน สกลนคร
16 0123 นางสาวภรณ์ศิรินทร์   เชาว์ไว ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
17 0124 นางสาวหนึ่งฤทัย   ไชยพจน์ ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
18 0127 นายวุฒิพงษ์   ทับแสง ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
19 0155 นางสาวพัชรี   หัสดร วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน สกลนคร
20 0169 นางสาวธิวาพร   ขาวผิว ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
21 0198 นางสาวภัทราวดี   แอ้นไธสง ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
22 0204 นางสาวธนภรณ์   ดาวเรือง ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
23 0205 นางสาวพิชฌาภรณ์   ไชยเดช ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
24 0209 นายบอล   บรรลือหาญ ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
25 0211 นายอุไร   จำรูญสาย ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
26 0214 นางสาวจันทนิภา  วรรณโสภา พนาศึกษา อำนาจเจริญ
27 0215 นางสาวมณีลักษณ์   บุญมาศ พนาศึกษา อำนาจเจริญ
28 0254 นายประจักษ์   ประสมสู่ ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
29 0282 นางสาวศรัญญา   ส่วนสัน ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
30 0285 นางสาวกนกพร   ยาโสภา ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
31 0026 นายวัชระพล  คำแสน ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
32 0027 นายณรงค์เดช  ทองเจริญ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
33 0028 นายนรินธร  ปิ่นหอม ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
34 0031 นางสาวธนพร  บุญประเสริฐ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
35 0032 นางสาวขัตติยา  โสภากุล ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
36 0038 นางสาววันทนีย์  เลิศวิไล ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
37 0040 นางสาวขวัญจิรา  แก้วพันใน ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
38 0043 นายจิระพงศ์  วงษ์พินิจ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
39 0045 นางสาวจุฑามาศ  จันทร์กลม อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี
40 0046 นางสาวสุธิดา  กนกหงษ์ อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี
41 0049 นางสาวกฤษณา   ปุญสันถาร อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี
42 0051 นางสาวสิริรัตน์   สัจสุวรรณ อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี
43 0066 นางสาวกัลยา  บุญเฟรือง ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
44 0067 นางสาวสุดารัตน์  คำทรัพย์ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
45 0068 นางสาวกนกวรรณ  ดวงดี ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
46 0069 นางสาวอัปสรสุนีย์  พันศิริ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
47 0071 นายกิตติวัฒน์  เทียนเพ็ชร ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
48 0072 นางสาวธัญวรัตม์  นรดี ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
49 0073 นาสาววรรณิถา  ปัญญาวรรณ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
50 0075 นางสาวธิดาทอง  ทองเดื่อ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
51 0081 นางสาวภาวิณี   จำปาสา ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
52 0097 นางสาวรจนา   สารพงษ์ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
53 0102 นางสาวพรทิพา   เพชรล้วน ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
54 0105 นางสาวไพรินทร์  สังข์ขาว ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
55 0106 นางสาวพิกุลทอง  บุญชิด ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
56 0108 นายพีรพล  พลวงศ์ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
57 0110 นายจักรพรรณ   แน่นสิงห์ อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี
58 0132 นายสมรักษ์   เหทอง สะแกพิทยาคม บุรีรัมย์
59 0136 นางสาวปัทมา   วัฒนราษฎร์ ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
60 0139 นางสาวกาญจนา   เพลียโคตร ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
61 0141 นางสาวกรพินธ์   งวงช้าง ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
62 0187 นางสาวพัชรี   ปั่นปิ่น ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
63 0219 นางสาวกชพร   ลครศรี ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
64 Walk in นางสาวอุบลวรรณ บุญเอื้อ อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ทางคณะกรรมการและผู้ดำเนินโครงการจะทำการประกาศ วัน-เวลา ในการรายงานตัวอีกครั้งผ่านทาง

www.smart2015.co.th หรือ Facebook : Smart 2015 Services

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบทุกท่าน